Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przelew wierzytelności

Czy sprzedaż wierzytelności dokonana przez podatnika VAT na rzecz podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem wierzytelnościami korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku. Obrót wierzytelności ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności ...

uzupełnić

W związku ze skierowanym zapytaniem czy cesja wierzytelności dokonana między dwoma firmami (podatnikami podatku od towarów i usług), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego s ...

Czy obrót wierzytelnościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.09.2003 r. (znak: FK/189/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności w formie: przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w c ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa cesji wierzytelności zawarta pomiędzy kontrahentami?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.). Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Przedmiotowa umowa (porozumienie) zawarta pomiędzy ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. przychód u nabywcy wierzytelności w drodze ich przelewu? W jaki sposób opodatkować nabycie udziałów w spółce z o. o. w zamian za wierzytelności?

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w uregulowaniach zawartych w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in., że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co w konsekwencji oznacza zmianę wierzyciela. Przeniesienie to w prawie cywilnym jest określone jako przelew wierzytelności (cesja). Obr ...

Stan faktyczny Pracownik zatrudniony był w Spółce X w okresie 01.01.2003 r.-31.05.2003 r. Za powyższy okres wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę winno było wynieść 52 085,52 zł. Z uwagi na fakt niemożności realizowania wypłat wynagrodzeń przez Spółkę X pracownik otrzymał wynagrodzenie za styczeń i część wynagrodzenia za luty. Łączna kwota wynagrodzenia wypłacona przez Spółkę w powyższym okresie wyniosła 13 243,53 zł (kwota brutto). W celu odzyskania przysługującego wynagrodzenia pracownik zawarł umowę przelewu wierzytelności z firmą Y, która to firma kupiła wierzytelność wynikającą z niewypłaconych poborów brutto na kwotę 36 400 zł. Z informacji posiadanych przez Spółkę X pracownik otrzymał od firmy Y kwotę z tytułu sprzedaży w/w wierzytelności na kwotę 26 000 zł. Kwotę 26 000 zł Spółka X potraktowała jako wynagrodzenie netto z tytułu umowy o pracę, w konsekwencji czego pomniejszone zostało zobowiązanie Spółki X wobec pracownika. Dla kwoty 26 000 zł Spółka X naliczyła przychód brutto w wysokości 36 385,33 zł oraz odpowiednio kwoty składek oraz zaliczki na podatek dochodowy, przy czym Spółka X nie odprowadziła składek i zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z pismem pracownika kwota uzyskana ze sprzedaży wierzytelności zostanie uwzględniona w zeznaniu podatkowym za rok 2003. W informacji o wysokości uzyskanych w 2003 r. dochodach (PIT-11) Spółka X uwzględniła zarówno kwotę wypłaconą pracownikowi jak i kwotę z tytułu sprzedaży wierzytelności. Kwota przychodów wyniosła 49 628,86, koszty uzyskania przychodów 499,80, dochód 49 129,06, składki na ubezpieczenie społeczne 6 735,60, składki za ubezpieczenie zdrowotne: pobrane 2 341,15, odliczone 2 268,00, zaliczka na podatek dochodowy 5 565,80. Pracownik zakwestionował poprawność sporządzonej informacji PIT-11, jako niezgodnej ze stanem faktycznym. Zwrócił się z prośbą o dokonanie korekty PIT-11 za rok 2003 wskazując kwoty wypłacone przez byłego pracodawcę. Pytanie Jakie kwoty przychodów należy wykazać w przedmiotowej informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11) zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym?

Zgodnie z art.84 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 ze zm.) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wobec powyższego prawo do wynagrodzenia pracownika jest prawem niezbywalnym, zatem pracownik nie mógł skutecznie przenieść prawa do wynagrodzenia na rzecz firmy Y. Jednocześnie zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na: nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności; nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelności

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a: przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie ene ...

dotyczy podatkowych skutków przelewu wierzytelności

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.06.2004 r. (znak: PUSII/443/83/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Przelew wierzytelności ...

Generowanie strony w 11 ms