Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby współpracujące

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek od przychodów ewidencjonowanych. Opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i za mnie jako osobę współpracującą.W złożonym zeznaniu PIT-28 za 2003 r. mąż odliczył częściowo składki na ubezpieczenie społeczne ( tylko do wysokości przychodu ). Ponieważ podatku należnego do zapłaty nie było, kwota na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-28 nie została odliczona.Oprócz prowadzonej przez męża działalności gospodarczej, oboje wynajmujemy lokale użytkowe ( jako odrębne źródło przychodu ) i rozliczamy się oddzielnie na zasadach ogólnych.W związku z nieodliczeniem w PIT-28 składek na ubezpieczenie zdrowotne, mąż częściowo odliczył te składki od podatku za najem w swoim PIT-36.W wyniku odliczenia przez mojego męża w PIT-28 od przychodu niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, jak również w PIT-36 od podatku niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chciałabym te pozostałe kwoty odliczyć w moim zeznaniu za najem w PIT-36.

Stosowanie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z przepisami, po odliczeniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośred ...

Jakie wydatki można odliczyć od podstawy opodatkowania?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.), są nimi wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem szczegółowo wymienionych w art. 23 tej ustawy. W związku z tym, jeżeli nawet dany wydatek nie został wymieniony w art. 23 ustawy ...

- dotyczy możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą, w przypadku wybrania przez podatnika w 2004 r. opodatkowania wg stawki liniowej – 19%.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004 r. w sprawie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą, w przypadku wybrania przez podatnika w 2004 r. opodatkowania wg stawki liniowej – 19%, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : ...

Jak podatnik ma rozliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pełnoletniego syna będącego osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletni ...

1. Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlega odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się według podatku liniowego? 2. Czy do kosztów uzyskania należy zaliczyć składki na fundusz pracy od osoby współpracującej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy wynika z art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezroboci ...

Dlaczego nie można odliczyć od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny współpracujących w zakładzie.

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12.03.2004r. uzupełnionym w dniu 24.03.2004r. – „dlaczego nie można odliczyć od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny współpracujących w zakładzie” – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) info ...

1. Czy istnieje możliwość zgłoszenia przez Podatnika syna jako osoby współpracującej w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej i w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia? 2.Czy można odliczać od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i osoby współpracującej? 3.Czy osoba współpracująca składa odrębne deklaracje podatkowe PIT -5 ?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w zakresie usług naprawy pojazdów mechanicznych. Podatnik zamierza zgłosić syna pozostającego z nim we wspólnym go-spodarstwie domowym jako osobę współpracującą w prowadzonej przez Niego działalności gospo-darczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Ad. 1) Zarówno przepisy prawa pracy, prawa cywilnego jak i prawa podatkowego nie zakazują ...

Zapytanie dotyczy możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodów ze źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej, wpłat na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczących osób współpracujących, tj. żony Podatnika oraz małżonka wspólniczki.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 V 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ...

Czy składkę zdrowotną opłaconą za osobę współpracującą można odliczyć od podatku dochodowego w deklaracjach PIT-5L (podatek liniowy)?Czy różnicę pomiędzy opłaconą składką zdrowotną a wysokością składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (odpowiadającej 0,50%) można zaliczyć do kosztow uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?

Odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 10 sierpnia 2004 roku (data wpływu do Urzędu 19 sierpnia 2004 roku) dotyczące możliwości odliczenia od zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych w deklaracjach PIT-5L kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej za osobę współpracującą w działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przycho ...


Generowanie strony w 26 ms