Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oprocentowanie

1. Czy uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w pożyczki mieszkaniowej? 2. Czy pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznawana jest za pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 02.02.2004 r. (nadanego dnia 30.01.2004 r.) sprecyzowanego w dniu 12.02.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje, co następuje. W zapytaniu przedstawiono wątpliwość pra ...

- w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi na zakup samochodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US-I-1-415-18/04 w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi ...

Czy otrzymywane przez Urząd Miejski oprocentowanie z tytułu lokat pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Zgodnie z zawartą umową, oddział PKO B.P. S.A. dokonuje bankowej obsługi budżetu Urzędu Miejskiego w zakresie otwarcia, prowadzenia rachunków bankowych oraz przechowywania środków pieniężnych i ich lokowania. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zmienia się co miesiąc i jest ustalane pierwszego dnia okresu obrachunkowego.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż oddział PKO B.P. S.A. w ramach zawartej umowy z Urzędem Miejskim zajmuje się m.in. „otwarciem i prowadzeniem rachu ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

Opodatkowanie przez spółdzielnię mieszkaniową zaliczek na wkład budowlany wnoszonych w postaci wycenionych przez spółdzielnię robót budowlanych w obecnie wynajmowanym lokalu, który w przyszłości ma zostać przekształcony na lokatorskie prawo do lokalu na rzecz najemcy, oprocentowania rachunków i lokat bankowych, uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odszkodowań uzyskanych za bezumowne korzystanie z lokali.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku ze złożonym w dniu 05.08.2004r. pisemnym zapytaniem w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług: zaliczek na wkład, oprocentowania rachunków i lokat bankowych, uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności, odszkodowań za bez ...

W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym:1.opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlano-montażowych, współfinansowanych z programu Sapard, polegających na wykonaniu gminnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Z treści wniosku Strony, wynika, iż gminna oczyszczalnia ścieków wykorzystywana będzie w co najmniej 70% dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, natomiast kanalizacja będzie służyła budownictwu mieszkaniowemu w 100%. Ww. procentowy udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynika z dokumentacji projektowej. Termin rozpoczęcia robót określony został na 15.05.2004 r., termin zakończenia 31.12.2004 r. – w opinii Strony stawka podatku VAT wysokości 7% przynależna byłaby do 70% inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, w pozostałej części zastosowanie miałaby stawka 22%, zaś w przypadku wykonania kanalizacji sanitarnej właściwa stawka podatku VAT wynosiłaby 7%.2.opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonania linii energetycznej zasilającej budowaną gminną oczyszczalnię ścieków, przy czym wykonanie tej linii, będącej kompatybilną częścią oczyszczalni ścieków, zrealizowane zostanie na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia robót określony został na 08.07.2004 r., termin zakończenia 10.08.2004 r. – w opinii Strony stawka podatku VAT wysokości 7% przynależna byłaby do 70% inwestycji dotyczącej budowy linii energetycznej, w pozostałej części zastosowanie miałaby stawka 22%,3.kwestii opodatkowania ww. robót przez podwykonawców, tj. podmiotów którym Strona zleci wykonanie części ww. usług budowlano-montażowych – w opinii strony zarówno generalny wykonawca jaki i podwykonawcy stosowaliby identyczne zasady opodatkowania podatkiem VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2004 r., data wpływu do US Łuków 02.09.2004 r. uzupełnione w dniu 01.10.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 20 ...

1) Czy należy sporządzać deklaracje podatkowe PIT-8B z tytułu opodatkowania oprocentowania wkładów członkowskich udziałowców Banku Spółdzielczego ? 2) Czy oprocentowanie udziału (dywidenda) Urzędu Gminy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Ad.1/ Jeżeli udziałowcami Banku są osoby fizyczne, to wówczas, zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochod ...

Opodatkowanie „ oprocentowania wkładów członkowskich" członków spółdzielni pracy.

Zgodnie z treścią art. 82 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.), który stanowi: „Oprocentowanie wkładów pieniężnych stanowi koszt uzyskania przychodów” przyjmuje się, iż źródłem finansowania ww. oprocentowania nie jest zysk spółdzielni, a zatem nie można go kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych jako przychodów z ...

W Miejskim Zespole Obiektów Sportowych został utworzony fundusz świadczeń socjalnych. Regulamin utworzonego funduszu przewiduje udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe. Oprocentowanie tych pożyczek byłoby niższe niż oprocentowanie adekwatnych pożyczek udzielanych na warunkach rynkowych np. przez banki. Czy różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych a oprocentowaniem pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tegoż funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r .o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Natomiast zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadc ...

Czy wypłacić udziały córce jako osobie upoważnionej, czy należy również uwzględnić innych spadkobierców – jeszcze jest syn, czy nie należy pobrać podatku od części udziałów zwaloryzowanych zmarłej, czy wypłacając spadkobiercom Spółdzielnia powinna wypłacić brutto i skorygować deklarację PIT-8A?

Działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz 926 z późn zm), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Pismem z dnia 29.10.2004 r. (data wpływu 02.11.2004 r.) uzupełnionym o własne stanowisko w sprawie Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 5 ms