Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmniejszenie

1. Czy uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w pożyczki mieszkaniowej? 2. Czy pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznawana jest za pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 02.02.2004 r. (nadanego dnia 30.01.2004 r.) sprecyzowanego w dniu 12.02.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje, co następuje. W zapytaniu przedstawiono wątpliwość pra ...

Czy pobieranie opłat na zmniejszenie kosztów uytzymania przedszkoli i stołówek szkolnych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zdefiniowała pojęcie usługi, przez które należy rozumieć „usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej, a także roboty budowlano- montażowe”. Z usługami mamy do czynienia, gdy wykonywane czynności skierowane są na zewnątrz przedsiębi ...

dotyczy zmniejszenia podatku w zeznaniu podatkowym za 2003 r., w związku z wpłatą dokonaną na konto Caritas diecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.), podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Odrębne przepisy, o któr ...

Czy przysługiwało zmniejszenie podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnikowi, który dokonał wpłaty na rzecz Caritas Archidiecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego, a ww. kościelna osoba prawna przekazała otrzymaną kwotę na konto Caritas Polska - organizacji pożytku publicznego z imienną adnotacją od kogo wpłata pochodzi ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy zmniejsza się, jeżeli podatnik w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu term ...

Czy pojęcie rozwiązania rezerwy, którym posługuje się art. 38 a ust. 2, obejmuje również sytuację wyksięgowania rezerwy w związku ze spisaniem, umorzeniem, czy sprzedażą należności?

W odpowiedzi na pismo Nr Dpd /Dyr. 1365/2004 z dnia 09.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje co następuje : Bank nawiązując do udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w trybie art. 14 a § 1 w/w us ...

Czy od jednorazowej wypłaty zaległego zasiłku przedemerytalnego płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy winien zastosować pomniejszenie o którym mowa w art. 32. ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz., w sytuacji gdy świadczeniobiorca pobierał rentę?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta w odpowiedzi na Państwa pismo złożone dnia 13 września 2004 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie wygląda następująco: Pan X.X. w okresie od 09.03.1999 r. do dni ...

Czy nabywca otrzymujący fakturę korygującą w m-cu XII.2004 r., w przypadku gdy nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której dotyczy korekta, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - jednolity tekst ustawy) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2005r (data wpływu do US 25.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie, czy nabywca otrzymujący fakturę korygującą w m-cu XII.2004 r., w p ...

Strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. W okresie 2004 r. Strona otrzymywała z hurtowni farmaceutycznych, w których zaopatrywała się w towary handlowe, premie pieniężne. W miesiącu marcu 2005 r. Strona otrzymała, z racji wypłaconych premii, od swych dostawców faktury korygujące dotyczące faktur zakupu leków za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., ponieważ wypłacone premie związane były z konkretnymi dostawami, miały także bezpośredni wpływ na wartość tych dostaw i dotyczyły rabatu za zrealizowanie określonego limitu zakupu leków oraz za terminowe płatności. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie, czy prawidłowo postąpiła przyjmując, iż otrzymane faktury korygujące dotyczące dostaw za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. pomniejszają w miesiącu otrzymania faktur korygujących podatek naliczony z danego miesiąca, czy też podatek naliczony wynikający z tych faktur korygujących należało wykazać jako podatek VAT należny od otrzymanych w 2004 roku przychodów?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. W okresie 2004 r. Strona otrzymywała z hurtowni farmaceutycznych, w których zaopatrywała się w towary handlowe, premie pieniężne. W miesiącu marcu 2005 r. Strona otrzymała, z racji wypłaconych premii, od swych dostawców faktury korygujące ...

W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 otrzymanie rabatu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 2 pisma z dnia 23 czerwca 2005 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 23 czerwca 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 29 czer ...

Czy jest możliwe w świetle ustawy o VAT zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy Podatnik nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Generowanie strony w 4 ms