Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odprawa celna

Czy umowa sprzedaży towaru objętego procedurą odprawy celnej tranzytowej, zawarta na terytorium Polski, poza polskim obszarem celnym podlega opodatkowaniua podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące podatku od umowy sprzedaży rzeczy zawieranych na terytorium Polski poza polskim obszarem celnym, informuje: Podat ...


Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem towarów (maszyn) w celu ich przetestowania, objętego procedurą odprawy czasowej ?

Jak wynika z w/w wniosku, Spółka sprowadziła do Polski maszyny w celu ich przetestowania, a ich ewentualne nabycie nastąpi w okresie późniejszym. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku przejęcia w używanie towarów z import ...

dotyczy ustalania kosztów i przychodów wyrażonych w walutach obcych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. P. w M. z dnia 27.02.2004 r. (znak: PFK-2/432/2004, data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego doty ...

Spółka S zajmuje się produkcją rolniczą oprócz tego sprowadza na podstawie kontraktu z kontrahentem holenderskim rośliny do uszlachetniania czynnego. Do końca kwietnia wymagane było zezwolenie z Urzędu Celnego na wywóz tychże roślin w systemie ceł zawieszonych (odprawa czasowa) wywóz tych cebul powinien nastąpić w ciągu 30 dni, jednakże istniała możliwość przedłużenia tego wywozu do trzech lub czterech miesięcy. Obecnie takie zezwolenie nie jest wymagane, w związku z tym cebule przywożone są na podstawie listu przewozowego i w ciągu 30 dni opuszczają Polskę już przerobione.Czy możemy tak samo postępować w momencie gdy zgodnie z podpisanymi kontraktami:- przywieziemy do Polski w miesiącach od marca do maja b.r. rośliny, które zostaną poddane przerobowi, a następnie odesłane do Holandii ok. stycznia do marca 2005r.- pędy róż przywiezione do Polski w m-cu październiku, a wywiezione w m-cach od grudnia do stycznia?Z przedstawionej sytuacji wynika, że nie zostanie spełniony warunek wywozu w ciągu 30 dni.Z kontraktów wynika, że rośliny pozostaną własnością zleceniodawcy.

Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Usługi te polegają na poddaniu towaru na obszarze celnym Wspólnoty, jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania, które obejmują: - obróbkę towarów, włączając w to montaż, sk ...

Pytanie dotyczy opodatkowania dostawy towarów do firmy z kraju Wspólnoty i wywóz towaru poza teren Wspólnoty.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 31.05.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2004 roku) uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 roku (data wpływu 17.06.2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w przedmio ...

Stan faktyczny: Nasza Spółka dokonywała eksportu w procedurze zawieszenia akcyzy wódek do odbiorcy w Kanadzie podniu l maja 2004. Wódki opuszczały terytorium Polski (i jednocześnie terytorium Wspólnoty) w Gdańsku. Urząd Celny w Gdańsku potwierdził wywóz we właściwym miejscu dokumentu ADT a kartę nr 3 przesłał do naszej Spółki. Otrzymanie karty nr 3 dokumentu ADT spowodowało zakończenie procedury zawieszenia akcyzy (g. zwolnienie przez Urząd Celny zabezpieczenia akcyzowego ustanowionego w związku z opuszczeniem składu podatkowego oraz stosowanie stawki akcyzy w wysokości "O" zł - zero złotych). Zapytanie: Czy potwierdzona przez Urząd Celny (urząd przystawia stosowną pieczęć) dokonujący odprawy eksportowej alkoholu (wódki) karta 3 Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego (ADT), która po otrzymaniu przez Spółkę kończy procedurę zwieszenia akcyzy (zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego) jestdokumentem, który zgodnie z art. 41 ust 6 (ustawy z dnia 11.3.2004r o podatku akcyzowym (Dz. U nr 54 poz. 535) potwierdza wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 28.07.2004. ( data wpływu do tut. Urzędu 29.07.2004r. ), znak DF /2751/2004 informuję, iż eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ) jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt. ...


Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej SAD i wydania przez Urząd Celny zaświadczenia potwierdzającego objęcie towaru procedurą wywozu?

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż dokonuje eksportu towarów co jest potwierdzane dokumentem odprawy celnej SAD. Jednakże nie zawsze otrzymuje z granicznego urzędu celnego zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz tychże towarów. Spółka ma wątpliwości czy w przypadku zaginięcia dokumentu SAD i otrzymania od Urzędu Celnego zaświadczenia, że towar został objęty pro ...

Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu należnego w przypadku sprzedaży eksportowej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Generowanie strony w 12 ms