Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd celny

Czy umowa sprzedaży towaru objętego procedurą odprawy celnej tranzytowej, zawarta na terytorium Polski, poza polskim obszarem celnym podlega opodatkowaniua podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące podatku od umowy sprzedaży rzeczy zawieranych na terytorium Polski poza polskim obszarem celnym, informuje: Podat ...

Czy pod pojęciem urzędu celnego wyjścia należy rozumieć graniczny urząd celny czy również inny urząd celny na terytorium UE ?

Zgodnie z art.2 pkt.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz.535 / eksport towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust.1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez: dostawcę lub w jego imieniu albo nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraj ...


1.Czy urząd celny przy odprawie celnej ( na zasadzie tranzytu) zastosował prawidłową stawkę podatku od towarów i usług z tytułu importu przyprawy- pieprzu? 2. Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy dostawie w kraju przyprawy- pieprzu?

AD.1: Właściwym do określenia stawki podatku od towarów i usług od importowanych towarów zgodnie z Polską Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego (PCN) będzie organ celny (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku o towarów i usług w imporcie – Dz. U. nr 87 poz. 826: oraz art. od 33 do 40 ustawy z dnia 11. 03.2004r. o podatku ...


- czy pieczęć Urzędu Celnego w ...... oddział ...... w procedurze tranzytu należy traktować jako potwierdzenie urzędu celnego wyjścia towaru poza terytorium Wspólnoty, dającej uprawnienia do zastosowania stawki VAT 0 % ?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pan sprzedaży na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terenie Chorwacji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry. Towar dostarczany jest m.in. wynajętym środkiem transportu i zgłaszany do procedury tranzytu w oddziale Urzędu Celnego w .... W takim przypadku wystawiany jest dla Pana dokument SAD-3 opatrzony pieczęcią Urzędu Celnego w ... oddział ... . ...


Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku od towarów i usług obliczoną przez urząd celny w zgłoszeniu celnym?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.08.2003 r. nr KR/265/2003 dotyczące prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku VAT obliczonej przez urząd celny w zgłoszeniu celnym,Urząd Skarbowy Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 11 ust. 2 u ...

Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego odnośnie zastosowania właściwego kursu przy przeliczaniu dokonanych zakupów z importu w walucie obcej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością X, oceniając stanowisko przedstawione we wniosk ...

1. Czy karta Jednolitego Dokumentu Administracyjnego 3 SAD potwierdzona przez urząd celny wyjścia i skład wolnocłowy wraz z fakturą eksportową i listem przewozowym z potwierdzeniem odbioru towaru przez skład wolocłowy są dokumentami wystarczającymi do potraktowania transakcji jako eksport i zastosowania stawki podatku od towarów i usług 0%? 2. Czy faktury wewnętrzne wystawione na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, które nie zawierają kodu państwa przed nr VAT stanowią podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w tym dokumencie?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 25.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług (data wpływu do tutejszego Urzędu 28.06.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Przedmiotowe zapytanie dotyczy następujących kwestii: 1) czy karta JDA 3 SAD potw ...

Generowanie strony w 8 ms