Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wniosek

Czy odliczenia wydatków mieszkaniowych, które nie znalazły pokrycia w podatku podatniczki za 2002 rok i zostaną wykazane w poz. 96 wspólnego zał. PIT/D do zeznań małżonków za 2003 rok mogą zostać dokonane zgodnie z ich wnioskiem w 2003 roku i w razie konieczności kontynuowane w zeznaniu za następny rok?

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2003 rok dokonują odliczeń między innymi z tytułu wydatków poniesionych na: na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrę ...

Pytanie dotyczy terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi uczniowskiej, w sytuacji gdy zgodnie z umową zawartą pomiędzy Podatnikiem a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych firma Podatnika zatrudni uczniów w celu praktycznej nauki zawodu w okresie od 01.09.2002r. do 31.08.2004r. Ponadto zgodnie z zapytaniem zatrudnieni uczniowie egzamin teoretyczny i praktyczny będą zdawali w miesiącu czerwcu 2004r. tj. przed datą zakończenia praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 poz. 1956) Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, o których mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., oraz rozpoczęli ...

Pytanie Podatnika dotyczy: I) kwestii rozliczania podatku od towarów i usług przy nabyciu i sprzedaży samochodów używanych w n/w przypadkach: 1. przy zakupie samochodu od podatnika VAT z innego państwa członkowskiego , gdy:a) Podatnik dokonuje rejestracji zakupionego samochodub) Podatnik nie dokonuje rejestracji zakupionego samochodu2. przy zakupie samochodu od osoby fizycznej, nie będącej podatnikiem VAT, gdy:a) Podatnik dokonuje rejestracji zakupionego samochodub) Podatnik nie dokonuje rejestracji zakupionego samochodu II) obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rozliczaniu się marżą.

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik (od maja 2004r. również podatnik VAT UE) prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót samochodami używanymi.Podatnik nabywa samochody używane z krajów Unii Europejskiej w celu dalszej odsprzedaży. Pytanie Podatnika dotyczy:I) kwestii rozliczania podatku od towarów i usług przy nabyciu i sprzedaży przedmiotowych samochodów w n/w przypadkac ...

1) Czy przywożąc do naprawy z krajów Unii Europejskiej ciągniki rolnicze, Spółka ma prawo do stawki podatku VAT w wysokości 0%? 2) Czy przy zakupie samochodu ciężarowego z państw członkowskich Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek VAT w wysokości 22% w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury? 3) Kiedy Spółka powinna wypełniać wniosek VAT-24?

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy przywożąc do naprawy z krajów Unii Europejskiej (procedura uszlachetniania czynnego) ciągniki rolnicze oraz maszyny budowlane, Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% i czy na fakturze sprzedaży oprócz numerów NIP VAT UE kontrahenta i swojego ma obowiązek zamieszczać adnotację, że usługa dotyczy pr ...

W sytuacji gdy u Podatnika występuje zarówno sprzedaż opodatkowana stawką 22%, jak i sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu ptu, czy aby uzyskać zwrot podatku w skróconym terminie, należy do deklaracji VAT-7 dołączyć 2 wnioski (tj. na podstawie art.87 ust.4 pkt2 i art.87 ust.6 pkt1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ptu)?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego określają przepisy art.86 i art.87 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przy ...

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z urzędową wykładnią ministra finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r znak:BC2/033/JO/304/04) Gmina, którą reprezentuję nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób, w tym w systemie VAT i poza nim.Gmina w roku bieżącym zrealizowała w ramach programu SAPARD inwestycję „ Budowa oczyszczalni ścieków w ... i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sieciowej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości ...”.Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (z klauzulą zawieszającą) został przeprowadzony w dniu 02.03.2004 roku. Zgodnie z procedurą programu SAPARD-umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 08 kwietnia 2004r., a umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współfinansowaniu robót została zawarta w dniu 30.04.2004r. Obydwie umowy-zarówno z wykonawcą robót, jak również z Agencją obejmowały stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Umowa z Agencją obejmowała podatek VAT jako koszt kwalifikowany, podlegający dofinansowaniu.Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym objętym umową z Agencją i w dniu 08 października b.r. złożyliśmy w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność zgodnie z zawartą umową. Pismem z dnia 13.10.2004r Agencja zwróciła się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że przy realizacji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej grawitacji sieciowej wraz z przepompowniami ścieków podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany.Z uwagi an to, że:-Dochody gminy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654), wobec czego nie występują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które można byłoby skompensować z podatkiem VAT.-Zgodnie z par. 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług-zwrot podatku naliczonego nie przysługuje przy nabyciu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.Przedstawienie powyższego zaświadczenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków programu SAPARD.

Wnioskiem z dnia 19.10.2004r. Gmina reprezentowana przez Wójta Gminy zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju o wyjaśnienie czy naliczony podatek VAT od zakupu towarów i usług przy wykonaniu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD może być jej zwrócony w rozliczeniach z urzędem skarbowym Gmina jest beneficjentem programu SAPARD zgodnie z zawartą w dniu 30 kwietnia 2004r. ...


Spółka wystąpiła z zapytaniem czy istnieje możliwość wystąpienia do szwedzkich organów administracji podatkowej z wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej zawartego na fakturze wystawionej przez podatnika szwedzkiego, na zasadach analogicznych jak te, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podatnikom (Dz. U. Nr 89, poz. 851) ?

Czynność nabycia towarów lub usług - opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej, dokonana przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług, na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium RP, pozostaje poza zakresem regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – dotyczy to sytuacji przedstawionej w przedmiotowym zapytaniu. W celu od ...

Czy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r Gmina może ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki z 7% na 22% i nieuwzględnieniem przez ARiMR w ramach kosztów kwalifikowanych (objętych wnioskiem o dofinansowanie z SAPARD) różnicy w wartości inwestycji powstałej z w/w tytułu, przy czym umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą o refundację tego przedsięwzięcia w ramach programu SAPARD została zawarta w dniu 23 czerwca 2004r.

Według stanu prawnego obowiązującego od 01,05,2004r zgodnie z §27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27,04,2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 97, poz.970 z póź zm/ ; Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i M ...

Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację ze środków SAPARD jest kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku?

W dniu 26.01.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu zwiększenia produkcji, możliwości produkcji nowych wyrobów oraz poprawy warunków pracy, Spółka przeprowadziła inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń or ...

Generowanie strony w 8 ms