Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia społeczne

Czy podatnik, prowadzący jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie pozysku drewna z lasu, jego sprzedaży i przetwórstwa, opodatkowaną na zasadach ogólnych, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i opłacający składki na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może dokonać odliczenia tych składek na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof - podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych : a) zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe pod ...


Czy rodzice w zeznaniu za 2003 r. mogą skorzystać z ulgi związanej z odpłatnym kształceniem w szkole wyższej w związku z opłaceniem czesnego za studia syna w sytuacji, gdy syn uzyskał w 2003 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekraczający kwotę wolną od podatku, jednak po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku ?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych ...

Czy pracodawca słusznie postąpił odprowadzając składkę na ubezpieczenie społeczne i podatek za pracownika jezeli w wyroku sądowym zasądzono dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 13.08.2003r.) w sprawie opodatkowania zaległego wynagrodzenia wypłacanego na podstawie wyroku sądowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku d ...


dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu 28.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...

Czy obowiązkowe ubezpieczenie społeczne ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe, Fundusz Pracy, F.G.Ś.P) – prezesa naszej Spółki z o.o., jedynego udziałowca nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, stanowi koszt uzyskania przychodu spółki.

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004r. (data wpływu do Urzędu 15.12.2004r.) uzupełnione pismem z dnia 21.12.2004r. uprzejmie informuje, iż: Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za osobę prowadzą ...

Czy mogę pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone skadki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowany podatek dochodowy o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%? Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od osiągniętych przychodów. Moim zdaniem mam prawo do takich odliczeń.

Postanowienie Na podstawie art. 14 §4, w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, to jest możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatku ...

Czy dochód może być obniżony o wysokość składki ubezpieczenia zapłaconego w Austrii?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 17.12.2003 r. (data wpływu do tut. Organu 18.12.2003 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii prawa do obniżenia w 2004 r ...

Czy obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ciąży na Płatniku-Oddziale firmy z siedzibą w Niemczech (należącej do Grupy z siedzibą w Japonii), zatrudniającym Japończyka-nierezydenta na podstawie umowy o pracę zawartej z Oddziałem, z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz nierezydenta od firmy japońskiej, która obciąża Oddział ich kosztami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Oddziału w Polsce przedstawionej we wniosku z dnia ...

Generowanie strony w 5 ms