Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasing

Umowy określone przez strony jako "najem", "dzierżawa" lub nazwą o podobnym charakterze, w tym także terminem "leasing", powinny być w pierwszej kolejności ocenione pod względem zgodności ich nazwy z treścią. W tej fazie badania organy podatkowe mogą brać pod uwagę wszelkie kryteria, a w szczególności zamiar stron i cel umowy (art. 65 § 2 k.c.). Rezultatem wspomnianych czynności może być między innymi zaliczenie umowy stron do kategorii umów sprzedaży, co uzasadniałoby zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), albo zaliczenie jej do umów o podobnym charakterze co najem i dzierżawa, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy. W pierwszym wypadku kryteria rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 129) nie miałyby w ogóle zastosowania, w drugim natomiast byłyby kryteriami wyłącznymi.

Przedstawione składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyjaśnienia istotne wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Urząd Skarbowy w Gorlicach decyzją z dnia 22 lipca 1998 r. (nr U 1/861/166777/98), wydaną na podstawie art. 207 i 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 us ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 18.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu w przypadku wcześniejszego rozwiązania tych umów. Zgodnie z przepisa ...

Opodatkowanie stron umowy leasingu

W związku z Pana pismem z dnia 22.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone pr ...

Dotyczy zawarcia umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym; momentu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług leasingu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2003 r. /data wpływu do tut. Urzędu 5.08.2003 r./ uzupełnione w dniu 18.08.2003 r., i 4.09.2003 r. w sprawie zawartej umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dn ...

Zasady wystawiania faktur VAT oraz możliwości odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje, co następuje: Zasady wystawiania faktur VAT określa rozp ...

Dotyczy ustalonego w umowie leasingu czynszu inicjalnego jako kosztu uzyskania przychodów.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Podatnika z dnia 30 września 2003 r. (brak numeru), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż na mocy przepisu art. 17 b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) opłaty ustalone ...

w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od towarów i usług

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po utracie (kradzieży) przedmiotu leasingu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych rat, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku pismem z dnia 19.12.2003 r. (znak: USPDa-423/12/03) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie spółki z dnia 26.11.200 ...

Czy Spółka może zaliczyć środek trwały jako fabrycznie nowy i zwiększyć k.u.p. o odpisy amortyzacyjne w wysokości 30% tzn. wyższej od odpisów wyliczonych przy użyciu metod degresywnej i liniowej zgodnie z ustawą o p.d.o.p. art. 16k ust.4,5 i 6 jeżeli zakupił go nasz lasingobiorcę, nie był używany, i został nam sprzedany a następnie wyleasingowany.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów 29.10.2003 r.) o wydanie informacji zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma spółki, zakupiła ona śro ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 7.10.03 r. (znak: US. I-415/6/50/2003), ponieważ jest ona nieprawidłowa. W przepisach art. 23a – 23k ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d ...

Generowanie strony w 7 ms