Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moment powstania przychodów

Zwolnienia przedmiotowe

Odpowiadając na pismo z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego, zakładowego fu ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z najmu w 2003 r. w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 wymienia szereg zdarzeń, uznanych przez ustawodawcę za przy ...

Przychody z działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 26.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wyjaśnia: - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-04-2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczącej informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej), jeżeli stwierdzi, ż ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie momentu uzyskania przychodu wyjaśnia, że kwestię tę reguluje przepis zawarty w ar ...

Przychody

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w uzupełnieniu do pisma PDI-423/2/2003 z dnia 10.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu informuje, że literalne brzmienie powołanego w piśmie art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) wskazuje, że pobrana wpłata na poczet określonej usługi, staje się przychodem dopiero z chwilą wykonania ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu, tut. Urzędu wynika, że prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, w 2002 roku podatniczka wystawiła fakturę za wykonaną usługę dla Szpitala Miejskiego w Kielcach i nie otrzymała do chwili obecnej zapłaty z tego tytułu. Przepis ...

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2003 r. (data wpływu - 16.09.2003 r.) dotyczącego udzielenia informacji w zakresie momentu powstania przychodu z najmu lokalu mieszkalnego nie związanego z działalnością gospodarczą, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia co następuje. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 11 ust. 1, a także w a ...

Generowanie strony w 29 ms