Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozwód

W maju 2003 r. uzyskałam rozwód. Osiągam dochody ze stosunku pracy. Pobieram zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawnego, pełnoletniego syna, który wymaga opieki. Od 1.10.2003 r. otrzymuje on rentę wypłacaną przez ZUS, a zatem jest podatnikiem podatku dochodowego. Syn posiada tytuł prawny do zajmowanego przez nas lokalu mieszkalnego. Proszę o podanie sposobu rozliczenia podatku dochodowego i ulgi z tytułu poniesionych wydatków na remont mieszkania.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu ...

Odliczenia od podatku

W związku z pismem z dnia 25.09.2003 r. działając na podstawi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelni Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podatek dochodowy od osób, ...


Do której grupy podatkowej powinien być zaliczony były małożnek po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu?

Na podstawie art. 14 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w związku ze złożonym przez Panią zapytaniem wyjaśnia, że w myśl przepisów art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997r. Nr 16, poz.89 ze zm.) dla celów tego podatku nabywcę własności rze ...

Czy w przypadku rozdzielności majątkowej (od lutego 2003 r.) i otrzymania orzeczenia o rozwodzie w lipcu 2003 r., przysługuje każdemu z nas ulga z tytułu remontu swojego domu w pełnej wysokości?

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 roku, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ...

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od połowy ceny uzyskanej ze sprzedaży w 2004 r., lokalu mieszkalnego nabytego w 1992 r. w związku małżeńskim, a w roku 2000 r na wyłączną własność przez podział majątku dorobkowego z byłym mężem ?

Przedmiotem sprzedaży w dniu 15.09.2004 r., było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało Pani jako członkowi spółdzielni mieszkaniowej . Prawo do lokalu mieszkalnego nabyła Pani w 1992 r. na podstawie przydziału na warunkach własnościowego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego zawartego w 1975 r. i stanowiło majątek wspólny małżonków. W 2000 r., na podstaw ...

Czy uzyskana w postępowaniu w sprawie podziału majątku wspólnego kwota 100.000 zł podlega opodatkowaniu w trybie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie przedstawionej przez Pana w zapytaniu z dnia 16 sierpnia 2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1995r. Pana małżonka nabyła, w trakcie ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego za 2004 r. wydatków na remont lokalu mieszkalnego w sytuacji gdy wydatki na zakup materiałów poniesione zostały w miesiącach czerwiec-sierpień a przeniesienie prawa do najmu dokonano w miesiącu grudniu 2004 r.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach ...

Czy istnieje obowiazek wykazania i opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2004 rok alimentów otrzymanych od byłego męża na podstawie prawomocnego wyroku Sądu?

POSTANOWIENIEw sprawie wydania pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 13.01.2005 r. w sprawie braku obowiązku wykazania i opod ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta alimentacyjna płacona w 2004 r. byłej żonie na podstawie decyzji sądu w związku z orzeczonym rozwodem. Czy mąż ma możliwość odliczenia od dochodu za 2004 r. kwot zapłaconych alimentów?

Wnioskiem z dnia 24.01.2005 r., uzupełnionym dnia 04.02.2005 r. podatnik wystąpił w trybie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie interpretacji podatkowej w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty alimentacyjnej płaconej byłej żonie na podstawie decyzji sądu w związku z orzeczonym rozwodem. Na podstawie wyroku sądowego podatnik zobowiązany jest do płaceni ...

Generowanie strony w 6 ms