Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: błędy w zeznaniu podatkowym

Czy istnieje możliwość złożenia korekty załącznika PIT/D dołączonego do zeznania podatnika w sytuacji gdy załącznik ten nie został sporządzony na imię obojga małżonków i uwzględniono w nim tylko rachunki na remont wystawione na podatnika z pominięciem rachunków wystawionych na małżonka?

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2003 r. „podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (....), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na włas ...

Czy zawarcie ugody sądowej, dotyczącej sprzedaży dokonanej w 2003 roku, która uprawomocniła się w 2004 roku, może skutkować obniżeniem przychodu za 2003 rok ?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając na podstawie art. 14b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), koryguje odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 28.09.2004r. nr I-1/413/25/04/GS Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z ...

W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie, w którym okresie należy bądź należało zaliczyć do:- kosztów uzyskania przychodów czynsz a następnie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń magazynowych,- przychodów wartość umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań związanych ze sprawą.

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.07.2006 r. Sp. z o.o "M", wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 29.06.2006 r., Nr 1 ...

- dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana Janusza G. zam. w Elblągu. ul. ... ../.., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Nr PD3 415-41 06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Czy kwota uiszczona na rzecz ZAIKS powinna zostać zaliczona do kosztów roku podatkowego 2007?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 15 ms