Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: załączniki

Czy istnieje możliwość złożenia korekty załącznika PIT/D dołączonego do zeznania podatnika w sytuacji gdy załącznik ten nie został sporządzony na imię obojga małżonków i uwzględniono w nim tylko rachunki na remont wystawione na podatnika z pominięciem rachunków wystawionych na małżonka?

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2003 r. „podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, (....), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na włas ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 1 maja 2004 r. na usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2004r. złożonym w dniu 16 kwietnia 2004r. uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2004r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. określenia stawki podatku VAT na usługi w zakresie instalowania , naprawy i konserwacji maszyn rolniczych obowiązującej od dnia 1 maja 2004r. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalno ...

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, iż świadczy ona usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych – PKWiU 01.41.12 Wymienione wyżej usługi o symbolu PKWiU 01.41.12 mieszczą się w kategorii: „usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Usługi te zostały ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług jest opodatkowany import pieprzu konsumpcyjnego?

W świetle art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeni ...

Czy spółka powinna składać co miesiąc załączniki SSE-M, SSE/A do deklaracji CIT-2 na podstawie artykułu 7 ust. 10 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840)skoro zgodnie z brzmieniem artykułu 6 ww. ustawy spółka nie wystąpiła z wnioskiem do ministra o zmianę zezwolenia?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.08.2004r. w sprawie konieczności składania co miesiąc przez Spółkę załącznika SSE-M, SSE/A do deklaracji CIT-2, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordyna ...

Czy usługa gotowania powinna być traktowana jako usługa gastronomiczna, jaką stawką należy ją opodatkować oraz czy usługi szkolenia personelu kuchennego w formie poza szkolnej są zwolnione z podatku VAT?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż rozpoczął on działalność gospodarczą sklasyfikowaną przez Urząd Statystyczny w dziale PKWiU 74.50.B działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wyłącznie na rzecz jednego podmiotu oraz PKWiU 80.42.B kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ramach prowadzonej działalności ...


Czy usługi związane z kulturą świadczone na podstawie umowy o dzieło są zwolnione z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03 stycznia 2005r. (wpływ w dniu 05.01.2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowan ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować za usługi polegające na zakwaterowaniu na terenie szpitala opiekunów pacjentów (dzieci chorych) ?.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 23.06.2004 r. - działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej stosowania właściwej ...

Jaka jest stawka podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 04.02.2005 r. (doręczony w dniu 07.02.2005 r.) potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. U Z A S A D N I E N I E Podatnik dokonał dostawy sprzętu komputerowego dla w ...

Generowanie strony w 12 ms