Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: formularze podatkowe

W jaki sposób należy pomniejszyć przysługujące podatnikowi odliczenie z tytułu budowy budynku mieszklanego, w związku z pokryciem poniesionych na ww. cel wydatków, środkami wycofanymi z kasy mieszkaniowej?

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f), pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 ...

Czy rocznego rozliczenia dochodów ze stosunku pracy dokonuje Pani na formularzu PIT-37 czy PIT-36, składając jednocześnie PIT-36L wykazując w nim dochody z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym oraz, czy dochody osiągnięte ze stosunku pracy może Pani połączyć z dochodami małżonka w celu łącznego opodatkowania?

Zgodnie z treścią art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm../, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c tej ustawy tj. 19% podatkiem liniowym. Wzory druków obowiązujące do rozliczenia za 2004 rok ukazały się w rozporządzeniu ...

Czy w takim przypadku udziały poszczególnych wspólników w przychodach powinny być określone procentowo (33,33 %) czy też w postaci ułamka (1/3) ?

Stan faktyczny: Trzyosobowa spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. Każdy ze wspólników posiada równy udział w spółce . Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 867 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez ...


Czy wynajem pokoi gościnnych na podstawie umowy z biurem turystycznym podlega opodatkowaniu, jeśli tak to na jakich zasadach?. Jakie obowiązują terminy płatności podatku, jakie należy wypełniać formularze, w jakiej wysokości i gdzie należy uiszczać podatek? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem pościeli, ręczników, obrusów, środków piorących, środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, telefonu komórkowego oraz wydatki związane z malowaniem pokoju i wymianą okien?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 01.09.2003 r. w sprawie: 1) opodatkowania dochodów z wynajmu pokoi, 2) terminów i wysokości wpłaty należnego podatku, rodzaju składanych formularzy podat ...

W jakiej pozycji deklaracji miesięcznej PIT-4 i jakiej pozycji informacji rocznej PIT-11/8B winny być ujęte dochody uzyskiwane w postaci świadczeń rzeczowych o wartości powyżej 380,00 zł rocznie, od których pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 28.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku do ...

Dotyczy dokonanie w zeznaniu rocznym rozliczenia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną, na podstawie zawartej w tym zakresie między osobami fizycznymi umowy cywilnoprawnej w związku, z którą na żadnej ze stron umowy nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 16 marca 2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu ...

Zakład w trakcie roku przejdzie na nowy system komputerowy obejmujący między innymi moduł Kadrowo - płacowy. Jeden system zakończy pracę z dniem 31 sierpnia a drugi rozpocznie pracę od dnia 1 września. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zakład postawił pytanie: Czy w związku z powyższymi zmianami prawidłowe jest sporzadzenie dla pracowników dwóch informacji PIT 11/8B ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ....z dnia 22 lipca 2005 r. (data wpływu - 27 lipca 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 03 sierpnia 2005 r. (data wpływu - 05 sierpnia r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Jaki jest rodzaj formularz deklaracji dla rozliczeń rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskiem z dnia 13.09.2005r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaki rodzaj deklaracji jest obowiązany złożyć dla rozliczeń rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Strona prowadzi działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolnej i od miesiąca września 2000r. jest podatnikiem podatku od towarów i usług rozli ...

Zapytanie podatnika dotyczy obowiązków w zakresie wyboru odpowiedniego formularza zeznania podatkowego w związku z likwidacją działalności gospodarczej, w sytuacji braku dochodu z tejże działalności w roku podatkowym.

Wnioskiem z dnia 02.12.2005r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie złożenia zeznania podatkowego w związku z likwidacją działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych. Zgodnie ze złożonym pismem zlikwidował Pan w dniu 12.05.2005r działalność gospodarczą, składając w tutejszym urzędzie stosowne dokumenty. Pana zapytanie doty ...

Generowanie strony w 8 ms