Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ograniczenie wysokości zaliczki

- czy mogę „skorzystać w ciągu roku z podwójnej ulgi w podatku" dochodowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 23.01.2004 r. czy może Pani „skorzystać w ciągu roku z podwójnej ulgi w podatku" dochodowym jako osoba samotnie wychowująca dziecko odpowiada. W myśl art. 32 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1 ...

Czy można ograniczyć wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-5) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów?

Działając na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej po sprawdzeniu informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stanowiącej odpowiedź na zapytanie podatnika w przedmiocie ograniczenia wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wyjaśnia co następuje. Rację ...

W jaki sposób wypełnić deklarację miesięczną PIT-5 z uwzględnieniem decyzji urzędu skarbowego ograniczającej pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej sposobu wypełniania deklaracji na zaliczkę na podate ...

Czy istnieje możliwość ograniczenia przez Urząd Skarbowy wpłat zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego oraz czy wystąpienie do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności podatku (w sytuacji zaistnienia uzasadnionych podstaw) stanowi jedyną możliwość rozłożenia wpłaty podatku w czasie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r., data złożenia - 27.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Kwestie związane z obowiązkiem wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu osiągania do ...

Czy zakład pracy na wniosek pracownika może ograniczyć pobór zaliczki za dany miesiąc i dokonać wpłaty w ratach?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2005 r. data wpływu (27.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Czy w związku z otrzymaną decyzją o ograniczeniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r., podatnik zobowiązany jest składać w latach 2006 i 2007, miesięczne deklaracje na zaliczkę na podatek dochodowy (PIT-5), od dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu? Czy do momentu wykorzystania kwoty ograniczenia wynikającej z decyzji składanie deklaracji nie jest konieczne?

W dniu 17.10.2005r. wpłynął do tut. urzędu wniosek Podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek zawierał pytanie: czy w związku z otrzymaną decyzją o ograniczeniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r., podatnik zobowiązany jest składać w latach 2006 i 2007, miesięczne deklaracje na zaliczkę na podatek ...

Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej tj. kontynuowania uproszczonej formy opodatkowania na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest uniknięcie wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu , o którym mowa w art.27 ust.1 , złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a w szczególności poprzez ograniczenie poboru zaliczek na podstawie art. 22 § 2a ustawy ordynacja podatkowa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216, art. 22 § 2a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 54, poz 654 z późn. zm.) po ro ...

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie stosując u podatnika zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określoną w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej – na podstawie art. 32 ust. 1a pkt 1 i ust. 3?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Strona w ciągu roku podatkowego 2008 obowiązana jest wpłacać miesięczne zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 47 ms