Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rodzice zastępczy (rodzina zastępcza)

Jestem osobą niezamężną. Osiągam dochody w ramach stosunku pracy oraz z indywidualnie wykonywanych usług na rzecz jednostek organizacyjnych na podstawie umów zlecenia. W grudniu 2002 r. zaopiekowałam się małoletnim dzieckiem, która ze względu na brak zainteresowaniaze strony naturalnej rodziny miała zostać oddana do domu dziecka. Od końca grudnia 2002 r. dziecko zamieszkało ze mną. Z uwagi na konieczność uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego wydano wskutek rezygnacji naturalnej rodziny ze sprawowania opieki nad dzieckiem dopiero w dniu 8 stycznia 2003 r. mogłam złożyć formalny wniosek do Sądu o ustanowienie mnie rodziną zastępczą. Z powodu przedłużającej się procedury postanowieniem z dnia 13 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy orzekł o ustanowieniu mnie rodziną zastępczą dla małoletniej do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po wydaniu powyższego postanowienia siostra małoletniej, która dotychczas nie wykazywała żadnego zainteresowania dzieckiem, wystąpiła do Sądu z wnioskiem o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i ustanowienie jej rodziną zastępczą. Postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się wydaniem w dniu 10 lutego 2004 r. orzeczenia, na mocy którego zostałam ustanowiona rodziną zastępczą, jednakże orzeczenie to, wskutek złożenia przez uczestniczkę postępowania zapowiedzi apelacji, nie jest jeszcze prawomocne.Przedstawione wyżej okoliczności oraz załączone dokumenty potwierdzają fakt samotnego wychowywania przeze mnie małoletniego dziecka przez cały rok 2003. Czy w związku z powyższym przysługuje mi prawo rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko?

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) , od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wycho ...

Czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu renty rodzinnej?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu 17.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy małżonkowie stanowiący rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka będąc jednocześnie opiekunami prawnymi są obowiązani doliczać do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka otrzymywane z tytułu ...

Czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

Pismem z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu 13.02.2004) uzupełnionym pismem z dnia 26.02.2004 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n/Not. zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie: czy opodatkowane są świadczenia otrzymywane przez rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. W przedmiotowym piśmie poinformowano: Starosta zgodnie z art. 33f ust. 2 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy s ...

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej

Płatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem owydanie interpretacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych tj. wątpliwości dotyczyły opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej. Jak wynika ze złożonego wniosku - wynagrodzenie powyższe przysługu ...

Czy w rozliczeniu (zeznaniu) za 2004 r. podatnik może zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie wychowującej dziecko z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi jako opiekun prawny i w ramach rodziny zastępczej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r. o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korzystania z ulg ...

W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 02.03.2005 r. (wpływ do tut. ...

Czy podatniczka opiekująca się małoletnim dzieckiem na podstawie postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej ma obowiązek w zeznaniu rocznym doliczać do swoich dochodów dochody tego dziecka?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2005 r. (wpływ do Urzędu w dniu 5.04.2005 r.) przez panią Annę P. w spra ...

Czy w 2004 roku można zastosować ulgę podatkową należną osobie samotnie wychowującej dziecko w przypadku gdy sąd ustanowił małżonków rodziną zastępczą dla małoletniego dziecka, mąż przebywał w areszcie śledczym?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t . Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2005 r. (data wpływu 21.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz sta ...

Czy podatniczka ma prawo opodatkować dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 01.06.2005 r., wniesionego przez ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ... z dnia 16.05.2005 r. Nr ... stwierdzające - nieprawidłowość s ...

Czy przysługuje Pani odliczenie od podatku z tytułu wydatków poniesionych w 2005 na remont lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy tytuł prawny do tego lokalu mieszkalnego posiada małoletnia wnuczka, dla której jest Pani rodziną zastępczą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2006 r., uzupełnionym dnia 13.02.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...

Generowanie strony w 6 ms