Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapasy

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), obowiązana jest na dzień likwidacji: 1) sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) po ...

Czy skutki aktualizacji wyceny wyrobów gotowych stanowiących zapasy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, przy czym dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Z przepisów tych wynika zasada, że tworzące dochód przychody i pomniejszające go koszty ...


Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?

Z przedstawionego przez „A...” Spółkę z o.o. w piśmie z dnia 22.09.2004 r. (bez znaku), uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2004 r., stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem świadczy usługi w zakresie wyrobu produktów z powierzonego do przerobu materiału.Po wytworzeniu zamówionych wyrobów Spółka wysyła je zleceniodawcy wystawiając fakturę za wykonaną ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z dnia 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 197 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 6.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko Spółki w zakresie zaliczenia do ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż części przedsiębiorstwa powinna podlegać opodatkowaniu tym podatkiem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54, poz.535 z ...

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.- w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r. udzielonej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 20 listop ...

czy zastosowanie przez Spółkę wyżej opisanej metody ewidencji zapasów, poprzez odpisywanie wartości zakupionych materiałów w koszty w dacie ich zakupu pozwoli na zachowanie ciągłości w sposobie ustalania dochodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i nie spowoduje naruszenia przepisów tej ustawy ?

Pismem z dnia 30.11.2005r. ( data wpływu 01.12.2005r.) uzupełnionym w dniu 22.11.2005r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny Jest Pan wspólnikiem Spółki jawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji stolarki budowlanej (okna,drzwi) oraz usług budo ...

Czy dopuszczalne jest odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów, a także wyrobów gotowych i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu ?

Z treści wniosku wynika, że kierownictwo jednostki postanowiło zastosować w prowadzonych przez spółkę księgach rachunkowych metodę wynikającą z treści art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) polegająca na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów, a także ...

Czy wydatki na zakup silosów, nieodpłatnie przekazanych rolnikom, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącego zaliczenia wydatków na zakup silosów, nieodpłatnie przekazanyc ...

Generowanie strony w 11 ms