Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz towarów

Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usługi transportowej (PKWiU 60.24) wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego o mocy silnika 175KM z przyczepą o ładowności powyżej 5 ton, polegająca na wywożeniu buraków cukrowych z pól do cukrowni, oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT od powyższej usługi.

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), wymaga uprzedniego określenia rodzaju przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Zgod ...

Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących z tytułu świadczenia usług przewozu ładunków taksówką bagażową na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 05.05.2004 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przy świadczeniu usług przewozu ładunków taksówką bagażową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do treści art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawione ...


Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejsca i sposobu opodatkowania usług transportu międzynarodowego, wewnątrzwspólnotowej usługi transportu i przemieszczania towarów oraz przemieszczania towarów bez przekraczania granicy RP

Transport międzynarodowy w powiązaniu z eksportem i importem towarów zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Natomiast w myśl art. 83 ust 3 pkt 1 przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inn ...

1. Czy usługa transportu towarów, towarzysząca dostawie towarów powinna być opodatkowana taką samą stawką VAT jaką jest opodatkowany przewożony towar, czy wyłącznie 22% ? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku odsprzedaży usług transportowych, gdy firma nie posiada własnych środków transportu, a zakupione usługi u wyspecjalizowanych przewoźników odsprzedaje swoim kontrahentom z niewielkim zyskiem ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 23.06.2004 r. w sprawie określenia stawki podatku w stosunku do usługi transportu towaru towarzyszącej dostawie określonego towaru oraz określenia terminu powstania obowiązku podatk ...

Podatnik wykonuje usługę transportu wewnątrzwspólnotowego. Przewozi towar (Polak) na rzecz innego polskiego podatnika, miejsce rozpoczęcia transportu Belgia. Jaką stawkę należy stosować do opodatkowania w/w usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2004 r., uzupełnione w dniu 20.05.2004 r. w sprawie opodatkowania transportu wewnątrzwspólnotowego, wyjaśnia co nastepuje: Zgodnie z definicją zawartą w art. 28 ustawy z dnia 11 marc ...


Jaką stawką opodatkowane są usługi spedycyjne i przewozu w transporcie międzynarodowym? Czy świadcząc na terenie kraju usługi trnasportowe związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportową na rzecz podmiotu z innego kraju UniiEuropejskiej (nie mając dokumentów świadczących o powiązaniu tej usługi z wewnątrzwspólnotową usługą transportu) usługa ta winna być opodatkowana 22% stawką podatku VAT, czy też można wystawić fakturę VAT z informacją, że usługa ta podlega opodatkowaniu poza Polską?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5 ...

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa przy świadczeniu usług transporu wewnątrzwspólnotowego na zlecenie podmiotu polskiego zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT w Polsce przy: 1. przewozie towarów na terenie Niemiec (usługa przewozu towarów na terenie Niemiec jest bezpośrednio związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 2. przewozie towarów z Polski do Niemiec, 3. przewozie towarów z Niemiec do Polski.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27.07.2004 r. (wpływ do US 02.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu do US 30.08.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w pi ...

Podatnik świadczy usługi miedzynarodowego transportu drogowego.Posiada nadany NIP-UE.Na zlecenie polskiej firmy świadczy usługi transportowe przewożąc towar z kraju trzeciego t. znajdującego się poza terytorium Wspólnoty Europejskiej do Polski.Stosując zasadę przejechanych kilometrów zgodnie z art.27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ) trasa przejazdu dzieli sie na trzy odcinki tj.odcinek poza terytorium Wspólnoty Europejsjiej, odcinek po terenie Wspólnoty Europejskiej i odcinek po terytorium Poski. Jakimi stawkami VAT należy opodatkować tę usługę ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi transportu towarów z miejsca załadunku w kraju trzecim tj. znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca rozładunku w Polsce.Przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów, zgodnie z art.83 ust. 3 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) z miejsca wyjazdu (nadani ...

Generowanie strony w 5 ms