Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zużycie towarów

Podatnik zapytuje czy przekazanie towarów na wewnętrzne potrzeby firmy mieści się w zakresie pojęcia reprezentacji i reklamy czy też zwykłych kosztów zużycia materiałów? Ponadto prosi o wyjaśnienie czy w przypadku zaliczenia powyższej czynności do kosztów reprezentacji i reklamy, należy ją traktować jak limitowaną czy nielimitowaną?Zdaniem Podatnika powyższa czynność przekazania towarów nie mieści się w zdefiniowanych pojęciach reklamy i reprezentacji, w związku z czym należy ją zaliczyć do kosztów zużycia towarów i materiałów.

Stan faktyczny: Podatnik zajmuje się importem donic i roślin, a następnie sprzedażą oraz wynajmem powyższych towarów na rynku polskim.Pytający zamierza przeznaczyć na wewnętrzne potrzeby firmy kilkanaście roślin wraz z donicami. Ocena prawna stanu faktycznego: W związku z brakiem definicji pojęcia „reklama” i „reprezentacja” w przepisach podatkowych przyjąć należy ich wykładnię językową, zgodn ...

Jak należy opodatkować podatkiem VAT czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty administracyjnne lub opłata skarbowa? Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest opłata targowa? Czy spożycie artykułów spożywczych na posiedzeniach komisji lub sesji przez radnych lub sołtysów jest opodatkowane podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy usługi w zakresie administracji publicznej, są zwolnione od podatku VAT. W świetle ...

Czy czynność polegająca na przekazaniu lub zużyciu towarów na cele reprezentacji i reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w celu reklamowania(promowania) swoich produktów oraz firmy, jak również w celu wpływania na utrzymanie i poprawę wizerunku firmy w kontaktach z klientami i kontrahentami, przekazuje bądź zużywa na te cele określone towary. Reklama prowadzona jest w sposób publiczny jak i niepubliczny. Przek ...

1. Opodatkowanie świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy. 2. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku, gdy otrzymana faktura zakupu dokumentuje czynności podwykonawstwa robót budowlano-montażowych.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 13.05.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: I. W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji alb ...Czy dostarczenie specyfikacji przetargowej przez organ administracji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy przekazanie i zużycie artykułów spożywczych na obsługę Sesji Rady Miejskiej oraz na potrzeby sekretariatu Prezydenta Miasta?

Jeżeli podstawą prawną opisanych w zapytaniu czynności wykonywanych przez Urząd Miasta są ustawy i akty wykonawcze do ustaw to nie podlegają podatkowi od towarów i usług (art.15 ust.6 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz.535). Podatek naliczony w fakturach zakupu materiałów związanych z tymi czynnościami nie może być odliczony od podatku należnego z innych tytułów. ...

1. W przypadku dokonywania zakupu ciastek, kawy, śmietanki, alkoholu z przeznaczeniem na podjęcie kontrahentów w siedzibie firmy – podatnik obniża kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednocześnie nie wystawia faktury wewnętrznej i nie opodatkowuje czynności zużycia na potrzeby reprezentacji lub reklamy. 2. W przypadku zakupu małych prezentów o wartości nieprzekraczającej 50 zł każdy i wręczaniu ich każdorazowo innej osobie – podatnik w momencie zakupu obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednocześnie nie wystawia faktury wewnętrznej i nie opodatkowuje czynności przekazania na potrzeby reprezentacji lub reklamy. 3. W przypadku zakupu dużych prezentów o wartości przekraczającej 50 zł – podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o podatek naliczony, wystawia fakturę wewnętrzną i opodatkowuje przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. 4. W przypadku zakupu wiązanki kwiatów o wartości przekraczającej 50 zł z przeznaczeniem dla kontrahentów – podatnik stosuje zasady jak przy przekazaniu „małego prezentu".

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 6.07.2004 r. (znak: US.PP/443-6/04) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Pismem z dnia 7.06.2004 r. podatnik zwró ...

1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować: usługi związane z przyjmowaniem, wydawaniem, składowaniem, załadunkiem i wyładunkiem frachtu lotniczego (usługi handlingowe), oplatę z tytułu ryzyka przewozu towarów? 2. Czy należy opodatkować wartość zużytych towarów na cele reprezentacji i reklamy? 3. Opodatkowanie dostawy posiłków na pokład samolotu i prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia tych usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 14.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: 1. Jako agent handlingowy wykonuje ...

dotyczy: - opodatkowania podatkiem od towarów i usług zużycia towarów na potrzeby reprezentacji (zużycie kawy, herbaty, słodyczy w trakcie rozmów z kontrahentami lub podpisywania umów) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodów ciężarowych w przypadku, gdy podatnik nie posiada odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z dnia 22.07.2004 r. (znak: US.II-PP-443/7/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Pismem z dnia 21.06.2004 r. podatnik zw ...

Generowanie strony w 46 ms