Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeliczanie wartości

Jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN faktur wystawionych przez Dostawców w walutach obcych?”

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm./,odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki "jak prawidłowo obliczyć podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki, wynikający z zapłaty w PLN za faktury wystawione przez dostawców w walutach obcych", Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Definicja kosztów uzyskania przychodów jest określona ...

dotyczy ustalania kosztów i przychodów wyrażonych w walutach obcych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. P. w M. z dnia 27.02.2004 r. (znak: PFK-2/432/2004, data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego doty ...

Bank udziela kredytów i pożyczek w walutach obcych oraz w złotych, których kwota indeksowana jest kursem waluty obcej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 149 poz. 1672 ze zm.) Bank zobowiązany jest tworzyć rezerwy celowe na należności z tytułuudzielonych kredytów, w wysokości wynikającej z kategorii ryzyka, do której je zakwalifikowano. Pytanie Banku dotyczy w jakiej wysokości w/w rezerwy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 01.10.2003 r. W wystąpieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Bank udziela kredytów i pożyczek w walutach obcych oraz w złotych, których kwota in ...

Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur VAT w walucie obcej?

W stanie prawnym obowiązującym od 01.05.2004 r. zasadnicze elementy jakie powinna zawierać faktura określone zostały w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należ ...

Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej informacji w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu przeliczania zamieszczonej na fakturze VAT waluty obcej na złotówki PLN .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 30 lipca 2004 r. do tut. organu podatkowego ...

Strona dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przy czym producent wystawił fakturę w dniu 06.04.2004 r., zapłata nastąpiła przed dniem 30 kwietnia 2004 r., zaś towar przekroczył granicę RP w maju 2004 r., w związku z czym pytanie brzmi: br.wg kursu średniego NBP z jakiego dnia przeliczyć EURO na PLN - z dnia wystawienia faktury przez producenta czy z dnia wystawienia faktury wew. w dniu 20 maja 2004 r.?

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia przez podatnika podatku od wartości dodanej faktur potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnąt ...

Jaki jest sposób przeliczania na złote kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych ?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.05.2004 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) podaje ...

Kiedy należy rozliczyć oraz jaki zastosować kurs na fakturze korygującej dotyczącej nabyć i dostaw wewnątrzunijnych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 16 września 2004 r. podatnik zwrócił się do ...

Wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia 19 maja 2004r., który wpłynął do tut. urzędu dnia 06 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w w ...

Jakie są zasady zaokrągleń przy przeliczaniu wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie?

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisie art. 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Stosownie do zapisu § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, ...

Generowanie strony w 7 ms