Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obroty

Od kiedy Podatnik jest obowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy zalicza się dotychczasowy obrót /przekroczona kwota 20.000 zł/ pomimo tego, że obrót ten dotyczy działalności zwolnionej z ewidencjonowania. Czy dopiero przekroczenie kwoty 20.000 zł nowo planowanej sprzedaży spowoduje powstanie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Stan faktyczny: Podatnik od dnia 05.05.2003r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usługi transmisji danych i dostępu do Internetu. Działalność ta zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. pkt 17 zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Na dzień 30.09.2003r. osiągnął ob ...

Obowiązek zainstalowania kolejnej kasy w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami, o działalność handlową w barze piwnym.

W dniu 26.04.2004r Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) złożył w tut. organie zapytanie w zakresie dotyczącym obowiązku zainstalowania kolejnej kasy w ciągu miesiąca od dnia instalacji kasy fiskalnej w taksówce w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami o działalność handlową w bar ...

Zapytaniem z dnia 07.05.2004r. (data wpływu) zwrócił się Pan z prośbą o interpretację przepisów w zakresie kas fiskalnych.W złożonym piśmie stwierdza Pan, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową i handlu stałego i okrężnego artykułami przemysłowymi i spożywczymi.W związku z obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w taksówce osobowej od 01.01.2004r. rozpoczął Pan ewidencję obrotów. Czy w tej sytuacji obowiązuje Pana również ewidencja w działalności handlowej, a jeśli tak to od jakiej kwoty?

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gos ...

1) Czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do brotu w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o VAT? 2) Czy od 1 maja 2004 r. świadczenie pieniężne otrzymywane przez Starszego Cechu z tytułu pełnionej przez niego funkcji na podstawie uchwały, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu 20.05.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 18.05.2004 r. jednostka zwróciła się do tutejszego organu ...

Czy składki wnoszone przez członka Spółki Wodnej na rzecz spółki prawa wodnego należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 czerwca 2004 r. (data wpływu), dotyczące kwestii czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od t ...

Czy dotacje przyznane gminie na remont ulicy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy przyznawane dotacje przedmiotowe są kwotą, w której zawarty jest podatek VAT, czy VAT jest naliczony od kwoty dotacji?

Gmina Miasta S. zwróciła się z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług po zmianach od 1.05. 2004 r. Przedstawiając zapytanie Gmina podała, iż otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na remont ulicy i zapytała czy w świetle nowej ustawy dotacja będzie objęta podatkiem VAT, czy przyznawane dotacje przedmiot ...

Czy dotacje otrzymane z gminy przez Starostwo Powiatowe, mające na celu współfinansowanie budowy i remontów dróg publicznych będą wliczane do obrotu?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej nr PTU/443-25/04 z dnia 5.07.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona zmiany, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz ...

W jaki sposób określić kwotę 10.000 EURO dla potrzeb zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 w przypadku zyskiwania prowizji zwolnionych od podatku VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004 r. (bez numeru) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia ...

Czy otrzymanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej (subwencji) na modernizację systemu grzewczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Ze złożonego przez Podatnika zapytania wynika, iż w dniu 09.01,04r. zawarł z Agencja Nieruchomości Rolnych umowę , zmienioną aneksem z dnia 19.10.04r., o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej (subwencji) na modernizację systemu grzewczego. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wykonawca wystawił za wykonaną usługę fakturę na Spółdzielnię Mieszkaniową i stanowiła ona po ...

Dotyczy ustalania proporcji sprzedaży.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje , podatnik jest obowiązan ...

Generowanie strony w 33 ms