Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadzór inwestorski

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie od czynności wykonywanych w budownictwie w charakterze inżyniera kontraktu i dotyczących bezpośrednio usług inwestorskich do których zalicza się między innymi realizację inwestycji w systemie powiernictwa inwestycyjnego jako inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy przy wykonywaniu na zlecenie przygotowania inwestycji, nadzór inwestorski, kompleksowy nadzór inwestorski?

Stosownie do pisma z 14.11.2003r. w sprawie o podanie właściwej stawki podatku od towarów i usług od czynności wykonywanych w budownictwie w charakterze inżyniera kontraktu i dotyczących bezpośrednio usług inwestorskich do których zalicza się między innymi realizację inwestycji w systemie powiernictwa inwestycyjnego jako inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy przy wykonywaniu na zlecenie przygo ...


Jaką stawkę podatku VAT należy stosować za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem budownictwa mieszkaniowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gos ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usług w zakresie koordynacji i nadzoru nad pracami budowlanymi?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 13.04.2004 r. wyjaśnia, co następuje. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie koordynacji i nadzoru nad pracami budowlanymi (PKWiU 74.20.6) obowiązek podatkowy w podatku V ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług nadzoru budowlano - inwestorskiego ?.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawi udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni na podstawie art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz.926 ze zm.) informuje: Z treści złożonego zapytania wynika, że świadczy Pan usługi nadzoru inwestorskiego, którego zakre ...

Jaka jest stawka VAT na usługi nadzoru inwestorskiego w budownictwie drogowym ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu 25.02.2005 r.) uzupełnionego pismami z dnia 03.03.2005 r. (data wpływu 04.03.2003 r.) oraz z dnia 17.03.2005 r. (data wpły ...

Czy podatnik świadczący usługi nadzoru inwestorskiego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.02.2006 r. złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od t ...

Podatnik jako jednostka budżetowa wykonuje usługę nadzoru inwestorskiego na rzecz gminy. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT od w/w usługi. Zdaniem podatnika świadczona usługa będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporząd ...

Czy umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych przy realizacji kompleksu basenowego została prawidłowo zakwalifikowana jako niepodlegająca podatkowi VAT, co wiąże się z tym, iż sprzedaż w 2006 r. nie przekroczyła kwoty 39 200 zł i nadal w 2007 roku moga korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie prac wykonywanych na umowę zlecenia ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3, art.96 ust. 1, art. 99 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 113 ust. 1, ust. 5 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, ...

Jak prawidłowo należy rozliczyć zawarte przez podatnika umowy zlecenia dotyczące nadzoru inwestorskiego oraz jaka data będzie w opisanym stanie faktycznym dniem rozpoczęcia wykonywania opisanych czynności?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2006 r. (data wpływu: 20 września 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania świadczonych przez podatnik usług nadzoru i ...

Generowanie strony w 48 ms