Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komunikacja miejska

Czy przychód uzyskany od Miasta i Gminy M. z tytułu wykonywanych przewozów w komunikacji miejskiej jest przychodem ze sprzedaży usług, rozliczanym na ogólnych zasadach, czy też przychód ten powinniśmy traktować jak dotacje, dopłaty z budżetu i zaliczać do przychodów podatkowych w miesiącu otrzymania zapłaty?

W nawiązaniu do pisma z dn. 11.03.2004 r., w sprawie udzielenia odpowiedzi, czy przychód uzyskany od Miasta i Gminy M. z tytułu wykonanych przewozów w komunikacji miejskiej jest przychodem ze sprzedaży usług, rozliczanym na ogólnych zasadach, czy też przychód ten powinien być traktowany tak jak dotacja, dopłata z budżetu i zaliczany do przychodów podatkowych w miesiącu otrzymania zapłaty, Naczelni ...

Czy kasy rejestrujące powinny znajdować się w pojazdach wykonujących tylko przewozy międzymiastowe, czy również w pojazdach wykonujących przewóz osób na terenie miasta i gminy?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, s ...

Czy zmiana formy rozliczeń z Gminą z tytułu świadczenia przez "Przewoźnika" bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, z dopłaty z budżetu Gminy na podstawie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego, rozliczanej na podstawie wystawionych faktur VAT, na dopłatę przez Gminę do kapitału zapasowego Spółki, rozliczaną na podstawie not księgowych, jest zgodna z prawem?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 18.02.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem do Nac ...

Czy koszt otrzymania przez pracownika biletów komunikacji mjejskiej w przypadkach określonych np : zawiezienie sprawozdania do GUS-u, dojazd na szkolenie jest przychodem pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu wg tej ustawy ?

W związku ze złożonym zapytaniem z dnia 05.05.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochod ...

Czy komunalny związek międzygminny ma obowiązek składania deklaracji i zeznań o wysokości osiagniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-2 i CIT-8?

Zgodnie z art. 65 § 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnymi na własną odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. i stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest podatnikiem tegoż ...

Czy wartość zakupionego przez zakład pracy biletu komunikacji miejskiej dla pracownika - w związku z wykonywaniem jego obowiązków służbowych na określonym stanowisku (praca gońca) - jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy wartość tych świadczeń zalicza się do należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należnoś ...

Podatnik wnosi o udzielenie informacji dotyczącej:1. zakresu stosowania 7 % stawki VAT ( na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT ) w stosunku do usług przewozowych komunikacji miejskiej wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT, PKWiU 60.21. Czy fakt zawarcia umowy z Miastem na wykonywanie tych usług ma wpływ na stawkę podatku?Zdaniem Podatnika do usług przewozowych obejmujących przewozy pasażerów na liniach autobusowych, tramwajowych oraz przewozy osób niepełnosprawnych ma zastosowanie obniżona do wysokości 7% stawka VAT na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT, w oparciu o załącznik Nr 3 do ustawy, PKWiU 60.21.2. zakresu stosowania 7% stawki podatku VAT (na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT) w odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na podstawie umowy komisu.Zdaniem podatnika bilet komunikacji miejskiej, będący przedmiotem umowy komisu może korzystać z obniżonej stawki podatku w wysokości 7% na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT w oparciu o załącznik nr 3 do ustawy, (PKWiU 60.21).3. zakresu stosowania 7% stawki VAT w odniesieniu do prowizji z tytułu umowy komisu, od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Czy na podstawie § 66 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r., prowizja za wykonane usługi komisu może korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 7%? W ocenie Podatnika umowa komisu spełnia kryteria umów zawartych w pkt 3 w związku z tym daje podstawę do obniżenia stawki wymienionej w art. 18 ust. 1 ustawy VAT.4. Zakresu stosowania 7% stawki VAT (na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT) w stosunku do usług remontu i konserwacji torowisk i sieci trakcyjnej. Czy usługi w zakresie napraw bieżących, przeglądów i konserwacji infrastruktury torowej oraz sieci i podstacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji mogą być opodatkowane obniżoną stawką VAT w wysokości 7% na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy VAT, w oparciu o załącznik nr 3 do ustawy , (PKWiU 45.23.13)?Podatnik uważa, że usługi napraw bieżących przeglądów i konserwacji infrastruktury torowej mogą korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 7%. Natomiast dokonywanie bieżących doraźnych napraw i konserwacji układu infrastruktury sieciowej powinno być opodatkowane stawką podstawową w wysokości 22%.

Przedmiotem działalności Podatnika jest świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na podstawie umowy zawartej z Miastem, które obejmują: przewóz pasażerów na liniach tramwajowych, autobusowych, przewóz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartą umową Miasto zleca Podatnikowi wykonywanie usług przewozowych (w tym również osób niepełnosprawnych) na wszystkich liniach komunikacyjnych. Z ...


Czy Miejski Zakład Komunikacyjny działający jako zakład budżetowy, a następnie przekształcony w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 23.07.2004 r., nr PP-443/92/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) tytułem uzupełnienia wyjaśnia iż: Z zapytania Zakładu ...

Czy w tej sytuacji wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup biletów jednorazowych, imiennych biletów miesięcznych lub na wskazane ekwiwalenty - należy uznać za przychód pracow-nika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej w ramach wykonywania swoich zadań służbowych poruszają się środkami komunikacji miejskiej po terenie administracyjnym gminy. Wobec tego pracodawca – obowiązany do organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu uciążliwości warunków pracy - zamierza: wydawać pracownikom jednorazo ...

Generowanie strony w 90 ms