Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata z zysku

Czy w związku z opóźnieniem wypłaty dywidendy spółka uzyskała przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeńCzy wielkość tego przychodu należałoby określić według oprocentowania lokaty banku wiodącego

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia: Wg stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Zgromadzenie Wspólników spółki postanowiło podzielić zysk przeznac ...

Jaka stawkę podatku zastosować w przypadku wypłaty dywidendy w 2004 roku z tytułu zysku osiągniętego w 2003 roku?

W odpowiedzi na pismo z dn. 31.03.2004r. (uzupełniono 21.04.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ze spółki jawnej, w skład której wchodzi czterech wspólników ze względu na zły stan zdrowia wystąpi dwóch wspólników. Pozostałych dwóch wspólników nadal będzie prowadziło Spółkę, zachowując ciągłość działalności. Zgodnie z art. 65 Kodeksu spółek handlowych, dokonany będzie bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki, zaś wypłata występującym wspólnikom dokonana będzie w gotówce. Czy wypłata stanowiąca zyski z lat ubiegłych, od których zapłacone zostały podatki podlega powtórnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym i VAT?

Zgodnie z art. 65 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, zaś udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Wypłacona przez Spółkę jawną wartość udziału kapitałowego występującym wspólnikom (w przypadku gdy nie dochodzi do ...

Wobec faktu, że z dniem 1 stycznia 2004r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących zryczał-towanego podatku dochodowego, w związku z wypłatą dywidendy - według jakiej stawki spółka jako płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

Spółka z o.o. zamierza w 2004r. wypłacić swoim udziałowcom (krajowym osobom fizycznym) zysk wypracowany za rok obrotowy 2003 w formie dywidendy. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fi-zycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podle-gają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkie ...

Czy przychody z tytułu tantiem wypłacanych członkom Zarządu i Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników zaliczyć należy do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy?

Wypłacane członkom Zarządu i pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników tzw. tantiem z zysku netto spółki należy potraktować jako osiągnięcie przez nich przychodów z zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lica 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Oznacza to, że od wypłaconego wynagrodzenia, płatnik na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy zobowią ...

W związku z prowadzoną działalnością uzyskujemy dodatni wynik finansowy. Zgodnie z Umową spółki zysk może być przeznaczony m. in. na wypłatę dywidendy udziałowcom. Zgodnie z § 9.4 Umowy spółki który brzmi: “Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i po uprzednim podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat ubiegłych i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki “. Po spełnieniu warunków określonych w w/w Umowie spółki oraz Kodeksie spółek handlowych – wypłaciliśmy na podstawie Uchwały podjętej 12.08.2003 roku zaliczkę na poczet dywidendy. Następnie złożono deklarację za m-c sierpień 2003 r. PIT-8A i pobrany podatek w wysokości 15% został przekazany 7.09.2003 roku Wasze konto. Aktualnie zamierzamy dokonać m. in. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2003 r. oraz podjąć uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy. Będzie to praktycznie oznaczało wyrównanie: uchwalona dywidenda minus wypłacone zaliczki. Udziałowcami są trzy osoby fizyczne. Pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji spółka jako płatnik na którym ciąży obowiązek pobrania tego podatku powinna zastosować: 1). stawka podatku od zaliczki dywidendy pozostanie 15 % natomiast od kwoty wyrównania do wysokości rocznej dywidendy po podjęciu odpowiedniej Uchwały przez Walne Zgromadzenie Wspólników w 2004 r. wyniesie 15 % ? 2). stawka podatku od zaliczki dywidendy pozostanie 15 % natomiast od kwoty wyrównania do wysokości rocznej dywidendy po podjęciu odpowiedniej Uchwały w b.r. 19 % ? 3). stawkę podatku od zaliczki dywidendy należy wyrównać do wysokości 19 % i całość podatku od dywidendy po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Wspólników wyniesie 19 % ? 4). inna możliwość w oparciu o obowiązujące przepisy.

W odpowiedzi na pismo znak F/11OTZ/04 E w sprawie urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie poboru podatku zryczałtowanego przy wypłacie zaliczki na poczet dywidendy oraz dywidendy, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję: Warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywane ...

Jaka stawka podatku od dywidendy powinna być zastosowana przy wypłacie dywidendy za rok 2003 przez spółkę zależną będącą płatnikiem podatku w której rok obrotowy rozpoczął się 01.10.2003 r. i trwa do 30.09.2004 r.

Dnia 2 września 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., dotyczące kwestii: Interpretacji art. 10 i 22 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz art. 4 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jaka stawka podatku od dywidendy powinna być zastoso ...


Przedsiębiorstwo państwowe na mocy przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców /Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm./ skorzystało z możliwości umorzenia zobowiązań. Pytanie brzmi: Czy w przypadku umorzenia w/w zobowiązań, słuszne jest zaniechanie poboru wpłat z zysku za rok 2004 których obowiązek dokonania powstał po zakończeniu postępowań restrukturyzacyjnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej z dnia 24.05.2005r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia - uznać za słuszne stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku UZASADNIENIE Zgodn ...

1. Czy podjęcie przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dywidenda przyznana uchwałą zgromadzenia wspólników, a niewypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 31.03.2005 r., znak PUS.I/423/2/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o ...

Generowanie strony w 54 ms