Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reprezentacja spółki

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatki ponoszone za współudział przy organizacji szkoleń dla pracowników Spółki, tj. kosztów najmu sali, wykładów, zakwaterowania oraz imprez towarzyszących (np. kulig lub uroczysta kolacja), a także te same koszty ponoszone na rzecz zaproszonych przez firmę dostawców, podwykonawców?

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl ww. zasady ogólnej, dotyczącej kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że wydatki ponoszone w związku z ...

dotyczy uznania wynagrodzenia prokurenta oraz wydatków spółki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, którego podstawę stanowi umowa o pracę (umowa cywilnoprawna), zawarta przez spółkę reprezentowaną przez pełnomocnika z prezesem zarządu oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 26.02.2004 r ...

Jaką cenę można zastosować przekazując wyroby na reklamę w krajach UE ?

W nowej regulacji prawnej ustawodawca w ogóle nie odwołuje się do pojęć „ reprezentacji „ i „ reklamy „ , co oznacza , że od 1 maja 2004 r. zakres opodatkowania czynności , które dotąd mieściły się w tych pojęciach uległ istotnej zmianie .Czynności te mają teraz charakter czynności nieodpłatnych. Te co do zasady nie podlegają opodatkowaniu VAT , za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji wskazanych ...

1/ Czy przyznany pracownikom limit stanowi ich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jako świadczenie wynikające z przepisów BHP korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ?; 2/ Czy zakup kawy, czekolady i pozostałych akcesoriów urządzenia stanowi koszty bieżące działalności firmy, czy też należy traktować je jako koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem ?.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w miesiącu lipcu 2004r. wprowadzono w dziale handlowym urządzenie do napojów, które funkcjonuje na zasadzie automatu, pobierającego ustaloną opłatę za wydany napój /kawa, czekolada na gorąco, itp./. Klienci, którzy zakupują towary mogą skorzystać z tego automatu. Poza odpłatnymi napojami na rzecz klientów pracodawca przyznał pracownikom dz ...

Czy u podmiotu zagranicznego, wykonującego w Polsce czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez osobę upoważnioną, powstaje obowiązek rejestracyjny?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.04.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 24.06.2003 r.) uprzejmie informuje. Art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm ...

Czy koszty poniesione na opracowanie monografii w związku z jubileuszem Banku stanowią koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje. Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz ...

Czy wydatki związane z drukiem książek wydawanych bezpłatnie klientowi wraz z zakupem pierwszego tomu publikacji Spółki można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 2003-10-27 (data wpływu 2003-10-29) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia poniższe stanowisko. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka z o.o. „X” jest wydawcą s ...

dotyczy skuteczności wniesienia żądania udzielenia interpretacji w sprawie interpretacji prawa podatkowego (reprezentacja spółki)

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 6.04.2005 r., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/5/05) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Od kwestii podmiotowości spółki w postępowaniu podatkowym odróżnić należy kwestię jej reprezentacji. W tej kwestii przepisy podatkowe milczą, w związku, z czym poprzez art. 135 Ordynacji podatkowej zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Według tych ostatnich, o ile osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 k.c), o tyle spółka cywilna, która osobą prawną nie jest, może być reprezentowana przez każdego wspólnika, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 866 k.c).

Dnia 17.12.2002 r. Wojciech Ż. i Mariusz F. zawarli umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Następnego dnia Urząd Skarbowy w Krośnie nadał Spółce numer NIP. Dnia 19.05.2003 r. Spółka nadała w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Z kolei pismem z dnia 20.05.2003 r. ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 7.07.2005 r. (znak: PUS.V.436/06/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Generowanie strony w 89 ms