Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność

Wątpliwości podatnika dotyczą następujących kwestii :br.1.czy syndyk ma obowiązek podpisywania i składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, 2.kto ponosi odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość ksiąg rachunkowych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej przez syndyka, na skutek decyzji sądu w tym przedmiocie, 3.na kim ciąży obowiązek odprowadzenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, powstałych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej, 4.jak wyglądają kwestie opisane w punktach powyższych w miesiącu, w którym ogłoszono upadłość. W ocenie podatnika podmiot, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, nie przestaje być podatnikiem ani płatnikiem podatków. Syndyk przejmuje jedynie wszelkie uprawnienia i obowiązki o charakterze zarządczym i formalno – technicznym tj. podpisywania i składania deklaracji VAT, odprowadzania zobowiązań podatkowych powstałych w związku z kontynuacją działalności gospodarczej z majątku wchodzącego w skład masy upadłości, ponosi również odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość ksiąg rachunkowych.

Stan faktyczny: Postanowieniem z dnia 12 września 2003 r., w stosunku do podatnika została ogłoszona upadłość. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc wrzesień złożył deklarację podatkową w podatku od towarów i usług, którą podpisał osobiście. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 20 § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 118, poz. 512 z późn. ...

Podatnik jest osobą fizyczną świadczącą pracę w charakterze syndyka oraz na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w charakterze zarządcy komisarycznego: 1. Czy otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Kiedy powstaje obowiązek rejestracji w podatku VAT? 3. Co stanowi podstawę naliczania podatku VAT? 4. Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 5. Czy Podatnik obciąża fakturą VAT firmę finansującą w momencie przekroczenia kwoty zwolnionej?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym odpowiada za zobowiązania podatkowego upadłego? Czy ewentualna odpowiedzialność obejmuje długi powstałe przed ogłoszeniem upadłości jak również po jej ogłoszeniu, czy tylko te, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości sprzedawcy nieruchomości wskutek czynności podjętych przez samego syndyka?

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadościowe (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki odpowiada za na ...

Czy czyności członka zarządu wykonywane na podstawie umowy zlecenia kwalifikują go jako podatnika podatku od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 24.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art ...

Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostałem powołany na stanowisko prezesa zarządu. Otrzymuję wynagrodzenie w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia bez nawiązania odrębnego stosunku zatrudnienia (pracowniczego lub niepracowniczego). Czy w związku z otrzymywaniem przeze mnie ww. wynagrodzenia jestem podatnikiem VAT z tego tytułu? Nadmieniam, że jestem udziałowcem w tej spółce i posiadam 50 % udziałów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym w dniu 28.06.2004 r. podaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ...


Jakie skutki podatkowe dla spółki z o.o. oraz jej zarządu wynikają z faktu wykupienia przez spółkę polisy na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14. 07.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (D ...

Czy osoba fizyczna wykonując umowę zlecenia, o pełnienie funkcji członka zarządu osoby prawnej, na podstawie której określono odpowiedzialność zleceniodawcy jak też warunki i wynagrodzenie za wykonanie czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2005 (data wpływu 22 luty 2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwi ...

Czy Spółka z o.o. na rzecz której nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa osoby fizycznej przejmuje wszystkie zobowiązania i obciązenia tego przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT?

W dniu 17 lutego 2005r. został złożony wniosek z dnia 05 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spsobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 05 lutego 2005r., uzupełniony w dniu 9 marca 2005r. i 5 maja 2005r.: Będąc podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi Pan jako osoba fizyczna przedsię ...

Czy odbiorca faktury z wykazanym odrębnie materiałem (opodatkowanym 22%) i usługą (opodatkowaną 7%) ponosi (w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia) odpowiedzialność z tytułu odliczenia nieprawidłowo naliczonego przez wystawcę podatku VAT jeśli został on przez wystawcę takiej faktury zapłacony ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż prz ...

Generowanie strony w 12 ms