Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)


Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych domków letniskowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik informuje, że: z pisma jednostki wynika, że spółka w ramach działalności turystycznej i socjalnej zakupiła używane ...

Czy okres amortyzacji nie krótszy niż 36 miesięcy dotyczy wszystkich budynków używanych lub ulepszonych wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji Środków Trwałych?

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /odpisy amortyzacyjne/ dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy. Art. 16j u ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wnioskować należy, iż w roku 2000 nabył zabudowaną nieruchomość (na dowód czego posiada akt notarialny). Nabyta nieruchomość była (wg oświadczenia podatnika) ograniczona istniejącym na dzień nabycia ogrodzeniem. Budynek ten podatnik zakwalifikował do Gr. 1 środków trwałych – rodzaj 103 KRŚT 12, ze stawką amortyzacyjną 10% rocznie. Powy ...

Jaka jest stawka amortyzacyjna dla pawilonu handlowego sklasyfikowanego przez strony w grupie 8 KŚT (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2005 r. (wpływ do Urzędu 17.01.2005 r.), uzupełnionym w dniu 07.04.2005 r. jest prawidłowe. W dniu 17.01.2005 r. wpłynął do tutejszego Urzędu ...

Jak amortyzować wybudowaną halę magazynowo - biurową nie związaną na trwałe z gruntem?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk ...

Do jakiej kategorii środków trwałych zaliczyć szambo betonowe ulepszone poprzez zainstalowanie urządzenia służącego do odtłuszczania ścieków ? Jaka jest stawka amortyzacji rocznej tego środka trwałego ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą "C" w Końskich. W 2004 r. zainstalowała szambo betonowe ulepszone poprzez zainstalowanie Separatora PST-V. Wniosek dotyczy ustalenia do jakiej kategorii środków trwałych zaliczyć zakupione szambo według klasyfikacji środków trwałych, jaka jest stawka amortyzacji rocznej tego środka trwałego według stanu ...

1. czy przedmiotową nieruchomośc mozna wnieść do spółki jako wkład niepieniężny, bowiem małżonkowie w firmie posiadają łącznie 100% udziałów i są właścicielami całej nieruchomości?2. czy do ustalenia wartości poczatkowej środka trwałego potrzebna bedzie wycena rzeczoznawcy majątkowego?3. czy dla celów amortyzacji lokali mozna przyjąć indywidualną stawkę, z tym , że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, po uprzednim wystąpieniu do GUS w sprawie dotyczącej zakwalifikowania lokali do odpowiedniego rodzaju KŚT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabyli Państwo trzy lokale użytkowe w różnych okresach czasu. Akty notarialne zostały zawarte w dniach: 13-01-1998r., 19-03-1998r. i 29-06-2004r.Wszystkie te lokale sąsiadują ze sobą. Były one sukcesywnie modernizowane i adaptowane na gabinety stomatologiczne (wartości poniesionych nakładów nie można oszacować na podstawie posiadanych faktur), a w 200 ...

Czy określona w wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych maksymalna stawka odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych zaliczanych według Klasyfikacji Środków Trwałych do rodzajów 610-615 wynosi 18%?.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu 22.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przed ...

Czy stosowana przez podatnika 14 % stawka amortyzacyjna dotycząca wskazanego środka trwałego (bankomatu) jest prawidłowa ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w ustosunkowaniu do pisma z dnia 5.11.2004 r. bez znaku (data wpływu 8.11.2004 r.), uzupełnionego pod względem wymogów formalnych oraz treści zadanego pytania w dniu 24.11.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosow ...

Generowanie strony w 5 ms