Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składowanie odpadów

W zakresie prawidłowego określenia momentu zaliczenia do przychodów podatkowych uzyskiwanych przez Jednostkę przychodów z prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przychodów otrzymywanych z tytułu wywozu odpadów. Jednostka uzyskuje przychody w wyniku wykonywania następujących usług: a) wywóz i unieszkodliwianie odpadów dla osób fizycznych i przedsiębiorców; b) oczyszczanie ulic i placów, c) zimowe utrzymanie dróg, d) montaż oznakowania pionowego, e) najem pomieszczeń biurowych i sprzętu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego pismem nr PDP-423-8/GC/2004 z dnia 4.03.2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do tamt. organu pismem nr DO/G/06/2004 z dnia 7. ...

Według jakich stawek podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na: 1)odbiorze oraz czasowym magazynowaniu odpadów przemysłowych w tym również odpadów niebezpiecznych od wytwórców tych odpadów a następnie transporcie do miejsc ich ostatecznego przeznaczenia bądź utylizacji oraz 2) na odbiorze i transporcie odpadów przemysłowych w tym również odpadów niebezpiecznych od wytwórców tych odpadów do firm zajmujących się recyklingiem.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004r. (wpł. 27.07.2004r.) w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Z treści pisma wynika, że Spółka wykonuje usługi polegające na: odbiorze oraz czas ...

Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie wywozu zużytych opon do utylizacji

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbierania i transportu zużytych opon do utylizacji. Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu świadczenia ww. usług. Zdaniem podatnika należności z powyższego tytułu podlegają zaliczeniu do przychodów ...

Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych?

Dotyczy: informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie podatnika: jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych? Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie (...) z dnia 12 lipca 2004 r. dotyczące stawki podatku VAT na rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w Ż. - ...

Czy koszty związane z utrzymaniem zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu postanawia, że stanowisko Spółki w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów komunalnyc ...

Czy usługi składowania odpadów wykonane na rzecz nabywców usług w ramach akcji "Sprzątanie świata" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 17.10.2005 r. oraz z dnia 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie o ...

Pytanie dotyczy sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wybudowanej na składowisku odpadów nowej kwatery, w przypadku przejęcia nieruchomości pod składowiskiem od gminy w formie użyczenia na okres 20 lat.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 29.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjny ...

Czy podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów stanowią koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2006 r. (wpływ 31.03.06 r.), uzupełnionego pismami z dnia 27.06.2006 r. (wpływ 27.06 br.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

„1. Czy koszty rekultywacji składowiska do wysokości posiadanego funduszu obciążają ten fundusz, natomiast koszty poniesione ponad posiadany fundusz należy zaliczyć w bieżące koszty Spółki i potraktować je jako koszty podatkowe? 2. Czy nakłady poniesione na rekultywację składowiska powinny być zaliczone jako wydatki na ulepszenie środka trwałego?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 20 ms