Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 08.10.2002 r. (wpływ do tut. Urzędu 21.10.2002 r.) Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym ód osób fizycznych za osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub której pobyt w Polsce przekracza 183 dni w dany ...

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 21.01.2003 r. (data wpływu do US 27.01.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści Pana pisma wynika, że jest Pan pracownikiem polskie ...

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2003 r. znak: P/355/2003 (data wpływu – 06.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszk ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu stypendium doktoranckiego wypłacanego na terytorium USA?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca w art. 45 ust. 1 ustawy wprowadził technikę samoobliczenia podatku dochodoweg ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi o sposobie dokonania rozliczenia dochodu uzyskanego z pracy sezonowej we Francji.

W związku z Pana zapytaniem prawnym dotyczących sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2003 r. z pracy sezonowej we Francji, zawartym w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 07.01.2004 r.,uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004 r. oraz własnym stanowiskiem w sprawie-w dniu 29.01.2003 r.-Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ...

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

W związku z przeprowadzką z Wielkiej Brytanii do Polski otrzymywana emerytura jest opodatkowana dwukrotnie w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Gdzie powinien być pobierany podatek dochodowy od emerytury wypłacanej z Wielkiej Brytanii osobie zamieszkującej na stałe w Polsce. Moim zdaniem nie powinno być dwukrotnego opodatkowania.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 08.09.2003 r. skierowanym do Biura Rent i Emerytur Zagranicznych ZUS dot. opodatkowania emerytury otrzymywanej z Wielkiej Brytanii wyjaśniam: Podstawową zasadą ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osóbfizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 ...

Czy pojęcie "miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium RP" powyżej 183 dni w danym roku podatkowym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie 01.01.2003 r. obejmuje również pobyt nielegalny?

Zapłata podatku dochodowego w Polsce jest uzależniona od istnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej pod pojęciem obowiązku podatkowego należy rozumieć nieskonkretyzowaną powinność poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie. Dopiero z obowiązku podatkowego wynika zobowiązanie podatkowe, tj. konkretn ...

Czy dochód z odsetek od oszczędności ulokowanych w banku duńskim, podlega opodatkowaniu w Polsce od dnia 01.03.2002 r. i czy podlegał takiemu opodatkowaniu wcześniej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 19.02.2004 r. zapytaniem, uzupełnionym w dniu 27.02.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Generowanie strony w 5 ms