Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyskonto

W którym momencie stanowi przychód wpływający na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dyskonto uzyskane przez Bank od finansującego z tytułu wykupu rat leasingowych poniżej ich ceny nominalnej?

Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udziel ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu 26.01.2004r.) nr EF/FF/374/2004 o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśniam: zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o ...

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku usług faktoringu oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu ich świadczenia oraz jaką stawką opodatkowane są usługi, które zostały zawarte przed 1 maja 2004 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank skupuje wierzytelności “fakturowe”, świadcząc usługi tzw. pełnego faktoringu. Nabywając wierzytelność wypłaca klientowi kwotę stanowiącą wartość wierzytelności pomniejszoną o dyskonto, prowizje i inne opłaty. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy obrotem, stanowiącym podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług, jest kwota należna z tytułu sprze ...

Czy spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu spłat wierzytelności nabytych na podstawie umowy cesji w momencie otrzymywania płatności poszczególnych rat, a koszty uzyskania przychodów będą stanowiły wydatki odpowiadające cenie nabycia poszczególnych rat?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony o znaki opłaty skarbowej w dniu 02.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wy ...

Czy można traktować usługi dyskonta weksli na równi z faktoringiem i naliczać 22% podatek VAT?.

W załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określającym usługi zwolnione od podatku, w poz. 3 wskazano, że zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem jednak m. in. usług ściągania długów oraz faktoringu. W teorii i praktyce wyróżnia się faktoring właściwy (pełny) oraz faktoring niewłaściwy (niepełny). W nast ...

Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych

Spółka wystąpiła o potwierdzenie prawidłowości dokonanego rozliczenia dyskonta, które nie było odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, od emitowanych bonów dłużnych w następujących sytuacjach: 1. Spółka wyemitowała bony dłużne, których nabywcą była jednostka powiązana. Ze względu na brak środków finansowych na wykup bonów, Spółka w terminie wykupu bonów wyemitowała następne bony dłużne (n ...

Czy i w jaki sposób opodatkowane są dochody z tytułu pożytków z papierów wartościowych zapisanych na IKE, a w szczególności z dywidendy z akcji oraz z odsetek i dyskonta od obligacji ?

Oszczędzający uzyskuje na indywidualnych kontach emerytalnych ( IKE ) dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych ( dywidendy z papierów wartościowych, odsetek i dyskonta od obligacji ) oraz dokonuje wypłat środków pieniężnych z rachunku IKE, celem dokonania zapisu na papiery wartościowe na rynku pierwotnym. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy i w jaki sposób opodatkowane ...

Spółka pyta, czy w kontekście objęcia z dniem 1 maja 2004 r. usług faktoringu 22% podatkiem od towarów i usług, dyskonto weksli handlowych winno być traktowane również jako usługa faktoringu i podlegać opodatkowaniu według stawki 22%, czy w dalszym ciągu podlegać zwolnieniu jako odrębna usługa pośrednictwa finansowego, a w konsekwencji, czy podatnik ma prawo odliczyć naliczony podatek od towarów i usług od ww. usługi ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., który wpłynął w dniu 25.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej usług dyskonta weksli, polegających ...Generowanie strony w 5 ms