Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura częściowa

Podatnik zapytuje o możliwość zastosowania stawki VAT 0% na w/w fakturach częściowych – w oparciu o §61 pkt 6 lit. g) oraz pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.Zdaniem Podatnika takie prawo mu przysługuje.

Stan faktyczny Zgodnie z zawartym kontraktem, Podatnik będący armatorem morskim zakupi od stoczni wybudowany przez nią statek morski badawczy – PKWiU 35.11.33-93.4.Podatnik będzie pokrywał na bieżąco koszty budowy statku na podstawie wystawianych przez stocznię faktur częściowych. Ostateczna realizacja kontraktu nastąpi w chwili przejęcia statku przez Podatnika po wcześniejszym uregulowaniu należ ...

W sprawie sposobu wystawienia faktur VAT dokumentujących otrzymaną zaliczkę przed wydaniem towaru, przekraczającą 70% ceny brutto towaru.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 30.04.2004 r. (data wpływu 04.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., w sprawie sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących otrzymaną zaliczkę przed wydaniem towaru, przekraczającą 70% ceny brutto towaru, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy ...

Kiedy należy wystawić fakturę potwierdzającą przyjęcie zaliczki w przypadku braku zamówienia lub umowy na dostawę towarów oraz czy wystawienie faktury potwierdzającej sprzedaż towaru w obrębie danego miesiąca ( tj. miesiąc otrzymania zaliczki i dostawy towaru) rodzi skutki podatkowe lub karno-skarbowe?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z ...

W jaki sposób ustalić datę uzyskania przychodu robót budowlano-montażowych, zafakturowanych na podstawie faktury przejściowej, bez protokółu zdawczo-odbiorczego?

Odpowiadając na pismo znak FK/1340/2004 z dnia 01.04.2004 r., doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 2.04.2004 r., uzupełnione w dniu 8.06.2004 r. pismem znak: FK/2061/2004, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od o ...

Spółka prowadząca działalność w zakresie usług hotelarskich świadczonych na terytorium Polski często otrzymuje pierwszą część płatności w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi, a drugą część w trakcie lub po jej wykonaniu, przy czym obydwie płatności otrzymywane są w tym samym miesiącu, czy może wystawić jedną fakturę obejmującą wszystkie otrzymane płatności z tytułu danej usługi ?

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...) Termi ...

1/ Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym używanych dłużej niż pięć lat ? 2/ Według jakiej stawki opodatkowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zarząd w/w nieruchomości na czas określony i nieokreślony ? 3/ Czy sprzedaż ratalna nieruchomości ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, a oprocentowanie rat zwiększa podstawę opodatkowania?

Odnośnie pytania nr 1 - zgodnie z przepisami art. 41 ust.1 cyt. powyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz.535), sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%.Na podstawie art.43 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 1 i ust.6 pkt 1 i 2 w/w ustawy: - zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przy ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować po dniu 1 maja 2004 r. w przypadku świadczenia usług wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podatnik jest jednocześnie producentem tej stolarki.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku wym ...

Jak rozliczyć zaliczkę przy wykonanych robotach budowlanych pobraną po 01.05.2004r.

Sposób rozliczania zaliczek w fakturach VAT jest uregulowany w §17 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971 z 2004r.). ...

Sposób wystawiania faktur zaliczkowych.

Odpowiadając na pismo z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zasad wystawiania faktur zaliczkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie oraz załączonej kserokopii faktury zaliczkowej wynika, że w ramach kontrak ...

Czy w chwili sporządzenia aktu notarialnego stwierdzającego nabycie przeze mnie lokalu mieszkalnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będę miał obowiązek zapłacić po raz kolejny podatek VAT, skoro podatek ten został już zapłacony w określonych przez dewelopera ratach i uwzględniony w fakturach?

Zgodnie z art. 19 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Jeżeli zatem przedmiotem sprzedaży jest lokal lub budynek obowiązek podatkowy powstaje ...

Generowanie strony w 3 ms