Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa faktoringu

Zgodnie z umową zawartą z bankiem spółka obciążana jest prowizją z tytułu factoringu. Spółka natomiast , na podstawie umów o współpracy z kontrahentami będącymi w systemie factoringu, obciąża nabywców poniesioną prowizją factoringową w wysokości 50% kwoty pobranej przez bank. Czy obciążanie kontrahentów prowizjami factoringowymi należy uznać za usługi ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 2 ust. 1 aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) podlega sprzedaż towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługami natomiast, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ww. Ustawy, są m.in. usługi wymien ...

1. Czy przelew wierzytelności dokonany w ramach umowy faktoringowej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej? 2. Czy scedowana powrotnie na faktora część wierzytelności nieściągalnej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów faktoranta? 3. Czy koszty usług pomocniczych (badanie sytuacji ekonomicznej dłużników faktoringowych, widykacja należności) oraz koszty transferu walutowego, związane z usługą faktoringu, można uznać za koszty uzyskania przychodów faktoranta?

Ad. 1. Art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Istotą umowy faktoringu jest sprzedaż na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej jednostki finansowej za określoną cenę, wierzytelności pieniężnej przysługującej przedsiębiorcy wobec dłużnika. Nie ulega wątpliwo ...

Czy umowy faktoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 20.05.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 21.05.2004 roku) w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego czy umowy factoringu podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopra ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług faktoringu

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia udzieloną przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zawartą w piśmie z dnia 20.09.2004 r. (znak: PUS.II/443/242/2004), udzieloną w odpowiedzi na zapytanie ...

Czy wystawcy faktury, który jest stroną umowy faktoringu, przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług, w terminie określonym w art. 21 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 17.04.2003 r. (wpłynęło dnia 25.04.2003 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku a ...

Podatnik zajmuje się świadczeniem usług finansowych, w tym dokonuje cesji wierzytelności i pośredniczy w obrocie wierzytelnościami. Czy wykonywane przez niego usługi powinny być zwolnione z opodatkowania pod. VAT?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zmianami), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, z dnia 30 grudnia 2004r. , dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa finansowego polegających na nabyc ...

Czy w świetle postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Wnioskodawca obowiązany jest, od wynagrodzenia za świadczenie usługi faktoringu, pobierać jako płatnik podatek u źródła?

W dniu 16.05.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółka wskazuje, iż w roku 2005 zawarła umowę faktoringu z podmiotem mającym siedzibę na terytorium Belgii. Wnioskująca informuje, iż usługa faktoringu jest usługą finansową faktora, w wyniku której dokonuje on zapłaty wierzytelności ...

Czy dostawca materiałów (kontrahent) może obciążyć Spółkę kosztami wynikającymi z zawartej przez niego umowy faktoringu z bankiem tj. kosztami prowizji, dyskonta, przyznania limitu? Czy ww. koszty manipulacyjne umowy faktoringu (którymi dostawca obciążył Spółkę) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

Pismem, uzupełnionym dnia (...) Spółka zwróciła się z zapytaniem m.in. : - czy dostawca materiałów (kontrahent) może obciążyć Spółkę kosztami wynikającymi z zawartej przez niego umowy faktoringu z bankiem tj. kosztami prowizji, dyskonta, przyznania limitu? - czy ww. koszty manipulacyjne umowy faktoringu (którymi dostawca obciążył podatnika) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów? Zgodnie z ar ...

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ......, Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynik ...

Aby podatnik uzyskał prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez ZPCh musi nastąpić zapłata za tę fakturę w formie pieniężnej za pośrednictwem banku. Jeśli w ramach umowy faktoringu dokonano przelewu wierzytelności na faktorów, którym były banki, to nie jest to jednoznaczne z zapłatą w formie pieniężnej za faktury.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 marca 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 82-84/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Spółki Cywilnej "I." P.U.H. w Inowrocławiu na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 2002 roku nr PPII/2/732/4408/152,156/2002/MK, PPII/2/732/4408/154,157-168/2002/MK i PPII/2/732/4408/153,155/2002/MK w przedmiocie określenia wysokości podatku od towar ...

Generowanie strony w 55 ms