Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przechowywanie dokumentów

Przez jaki okres mam obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowanie przepisów prawa podatkowego odnośnie przechowywania dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Prosi Pan o wyjaśnienie przez jaki okres ma obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej. T ...

Czy można można fizycznie zlikwidować kopie zapisanych taśm z kas fiskalnych (szpulki) przed upływem okresów ich przechowywania (archiwizacji) ?

W dniu 23.04.2004 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek w sprawie wydania decyzji na fizyczną likwidację kopii zapisanych taśm z kas fiskalnych przed upływem okresów ich przechowywania. Wobec potraktowania wniosku jako zapytania w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja p ...

czy dla celów podatkowych dla Urzędu Skarbowego wystarczająca jest kserokopia oryginalnej kopii faktury sprzedaży, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Główną Księgową przedsiębiorstwa, jak również czy jest ona wystarczającym dokumentem księgowym w przypadku kontroli skarbowej w pełnym zakresie?

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia podatku oraz wszelkie dokumenty zwiazane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podat ...

Zastosowanie odpowiedniego rodzaju papieru, na którym winna być sporządzona dokumentacja podatkowa, w związku z obowiązkiem pięcioletniego terminu jej przechowywania.

Przepisy podatkowe nie regulują kwestii rodzaju papieru na jakim winna być sporządzona dokumentacja podatkowa. Jednakże zgodnie z § 50 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur, faktur koryguj ...

Podatek od towarów i usług

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT reguluje Rozdział 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), wydanego w oparciu o delegację art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz ...

Przez jaki okres czasu podatnik jest obowiązany przechowywać wydruki z kas rejestrujących?

Obowiązkiem każdego użytkownika kasy rejestrującej jest przechowywanie kopii dokumentów kasowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały sporządzone, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Jednocześnie w przypadku kas dodatkowo wyposażonych w funkcje drukowania faktur VAT istnieje możliwość przechowywania kopii dokumentów kasowych na informatycznych nośnikach ...

Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową od 1998r. Przy rejestracji działalności jako miejsce przechowywania dokumentów podałam siedzibę firmy-adres zamieszkania.Miejscem prowadzenia działlności jest stoisko w sklepie. Czy w 2004r. mogę nadal przechowywać dokumentację w siedzibie firmy?

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismen z dnia 03.08.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, iż zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zmiana przepisu wprowadzona ustawą z dnia 27.07. ...

Podatnik ma wątpliwości kto powinien przechowywać oryginalne dokumenty SAD 1 A ( Komitent czy Komisant ).

W dniu 30.12.2003 roku została zawarta umowa komisowego eksportu pomiędzy Cukrownią . ( Komitent ) a powyższą Spółką ( Komisant ). Wywóz cukru będącego przedmiotem umowy miał miejsce od stycznia do kwietnia 2004 roku , zaś dokumenty SAD 1 A znajdują się u Komisanta jako bezpośredniego eksportera.Obecnie Cukrownia ( Komitent ) wystąpiła do firmy (komisant) o wydanie dokumentów SAD 1 A Podatnik ma w ...

Przez jaki okres podatnik ma obowiazek przechowywać protokoły kontroli?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.08.2004 r. odnośnie okresu przechowywania przez podatników protokołów kontroli podatkowej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko ...

Towar handlowy przed otrzymaniem faktury jest ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu WZ lub sporządzany opis towaru. Czy po otrzymaniu faktury za towar można zniszczyć dowód WZ lub opis?

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U Nr 152 poz. 1475). Zgodnie z § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, (..), towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie z ...

Generowanie strony w 11 ms