Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: subwencja

Prowadzę sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego w ramach NZOZ. Posiadam umowę z NFZ na wykonywanie tych świadczeń. Zapłatę z NFZ otrzymujemy po 14 dniach od złożenia faktury. Czy refundację należy zaliczyć do świadczeń, z tyt. których przychód powstaje w momencie refundacji, tak jak w przypadku prowadzenia apteki, czy w momencie wystawienia faktury, tak jak w przypadku prowadzenia sklepu ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 25.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokryc ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów usług dotacji, subwencji i innych umów o podobnym charakterze

Na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze. zm), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. ...

Czy otrzymane dotacje: na pokrycie kosztów związanych z remontem komunalnych lokali mieszkalnych oraz na funkcjonowanie wodrębnionych komórek organizacyjnych Podatnika podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Odpowiadając na wniesione w dniu 14 maja 2004r. zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem VAT dotacji przedmiotowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach stosownie do dyspozycji zawartej w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Od 1 maja 2004r. stosownie do regulacji zawartej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 1 ...

Czy otrzymanie przez jednostkę badawczo-rozwojową dotacji na działalność statutową jest objęte podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2004r. (data wpływu do Urzędu 21.05.2004r.) w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem ...

Otrzymujemy dotację z urzędu gminy do ceny ścieków – od 1.05.2004 r. dotacja ta jest opodatkowana i wystawiliśmy fakturę z 7-procentową stawkę VAT. Urząd gminy stwierdził, że podatku VAT nie zapłaci. Nadmieniamy, że cena metra ścieków jest liczona w cenie netto. Dołączamy kalkulację ceny ścieków i polecenie wypłaty dotacji przez Wójta Gminy. Na jaką wartość wystawiać faktury dla urzędu gminy na ww. dotację?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym w dniu 4.06.2004 r. zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie opodatkowania dotacji przedmiotowej otrzymywanej przez jednostkę od Urzędu Gminy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego zważy ...

Szkolne Schronisko Młodzieżowe świadczy usługi noclegowe dla młodzieży. Otrzymuje subwencję oświatowa z Ministerstwa Oświaty na płace dla pracowników. Pytanie odnosi się do wyjaśnienia, czy obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, stanowiącym jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem VAT, będzie również otrzymywana subwencja.

W związku z pismem z dnia 05. 07. 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje; Podatnik podnosi w swoim piśmie, że j ...


Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.05.2004 r. L.dz. 111/04 (wpływ do Urzędu 14.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004 r. L.dz. 124/04 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł ...

1. Podleganie przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wkładów budowlanych i mieszkaniowych, wniesionych po 30 kwietnia 2004 r. - dotyczących ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zdaniem podatnika zgodnie z zasadą "nie działania prawa wstecz" takie wkłady wniesione po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r., lecz odnoszące się do ustanowionych przed tym dniem spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych nie podlegają nowej ustawie. 2. Zmiany przeznaczenia części korytarzy, innych pomieszczeń wspólnych - w co najmniej 5 letnich budynkach mieszkalnych - na mieszkalną, skutkujące zwiększeniem powierzchni mieszkalnej za wniesieniem odpowiednich wkładów. Czynność ta zdaniem podatnika podlegać ma zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 3. Premii termomodernizacyjnej - ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.) - czy jest zaliczana do podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Podatnik sądzi, iż premia termomodernizacyjna nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

Generowanie strony w 13 ms