Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: polisa ubezpieczeniowa

Czy kwota wypłacona pracownikowi z tytułu likwidacji polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez pracodawcę stanowi przychód tego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy do w/w przychodu może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego określone w art.52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Firma, w której zatrudniony był podatnik wykupiła w 2001r. polisę ubezpieczeniową inwestycyjną dla pracowników w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W trybie art.23(1) ustawy Kodeks pracy nastąpiło przejęcie firmy przez nowego, obecnego pracodawcę, który zobowiązał się do kontynuacji ubezpieczenia. Z umowy ubezpieczeniowej wynika, że pracodawca, jako ubezpieczający opłacał składki ubezpieczeniowe jako ...

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 1/12 wartości zapłaconej uprzednio, pakietowej polisy ubezpieczeniowej na samochody demonstracyjne, które służą do jazd próbnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2003 r. (data wpływu do tut. organu 31 grudnia 2003 r.), którego treść uzupełniono pismem z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przyc ...

Czy swiadczenia z polisy rentowej z tytułu zgonu ubezpieczonego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą z dnia 19.08.2003 r. uzupełnioną w dniu 08.01.2004 r. i 12.02.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z USA przez beneficjenta świadczeń z poli ...

Czy podlega opodatkowaniu wypłacona spadkobiercy polisa ubezpieczeniowa na życie przysługująca spadkodawcy?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik jest beneficjentem polisy ubezpieczeniowej na życie wykupionej przez spadkodawcę w firmie ubezpieczeniowej. Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w przedmiotowym piśmie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28.06.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. ...

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów pełną opłatę polisy ubezpieczeniowej, bez ograniczenia do 20.000 euro, dla pojazdów DEMO używanych w celu tzw.jazd próbnych?

Naczelnik Pierwszego Urzedu Skarbowego, działając w trybie art.14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr.137 poz.926 z późn.zm.), w odpowiedzi na przedmiotowe pismo uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.Dz.U. z 2000r. nr.54, poz.654 z późn.zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione ...


Czy wydatki z tytułu ubezpieczenia członków Zarządu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno wtedy, gdy Spółka jest jedynym uprawnionym z polisy, jak i w sytuacji gdy uprawnionym z polisy będą osoby wskazane przez ubezpieczonego?

Odpowiadając na pismo z dnia 10.12.2004 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie polisy ubezpieczeniowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Z treści pisma wynika, że Spółka zamierz ...

Czy spółka w przypadku odstąpienia od umowy, otrzymana kwota stanowiące wartość odstąpienia od umowy wraz z odsetkami za lata 1999-2003 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem do-chodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Spółka w 1998r. zawarła polisę grupowego ubezpieczenia emerytalnego z PZU na Życie SA. Według zasad funkcjonowania takiego ubezpieczenia, każdy ubezpieczony po upływie okresu pięcioletniego miał prawo do całkowitego wycofania środków ze swojego rachunku. Pracownicy spółki w 2003r. (po upływie tego okresu) złożyli rezygnację z dalszej kontynuacji tego ubezpieczenia w ramach tego fun ...

Jak należy dokumentować obciążanie przez lidera konsorcjum pozostałych członków konsorcjum kosztami związanymi z polisą ubezpieczeniową?

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 01.10.2003 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Jak wynika z pisma Spółki, jej wątpliwości związane są: - ze sposobem dokumentowania kosztów związanyc ...

Jestem osobą fizyczną pro wadzącą działalność gospodarczą.Świadczę usługi budowlane w zakresie montażu , spawania konstrukcji metalowych itp. Przychód z działalności gospodarczej uzyskuję z zagranicy - konkretnie z Włoch. Podatek rozliczam w kraju.Na wykonanie prac na obiektach położonych we Włoszech podpisuję kontrakt lub umowę zlecenia . Zleceniodawcy włoscy przy przetargach na roboty budowlane , chętniej wybierają wykonawców posiadających indywidualne polisy ubezpieczeniowe na leczeni w czasie choroby i nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym , jeżeli chcę wygrać przetarg i uzyskiwać przychody z wyżej wymienionego źródła , muszę dostosować się do wymagań zleceniodawców.Moje pytanie polega na tym : czy koszt wykupienia polisy ubezpieczeniowej "Wojażer" może stanowić koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. 14/2000 poz. 176 z póź.zm./. Polisa ubezpieczeniowa wyraźnie określa , że jest to ubezpieczenie z tytułu wykonywania pracy fizycznej za granicą /ksero w załączeniu/.Art. 22 ustawy p.d.o.f. definiuje ,że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.Kierując się tą definicją oraz wymuszoną koniecznością posiadania takiego ubezpieczenia , uważam że ten rodzaj kosztów może być zaliczony w ciężar przychodu z zagranicy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko Pana ( ... ) przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2005 r. w przedmiocie uznania za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych wydatku z tytułu zakupu poli ...

Generowanie strony w 6 ms