Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiadanie

- w sprawie opłaty podatku od posiadania psa przez osobę, która ukończyła 65 lat.

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) prosimy o udzielenie informacji w sprawie podatku akcyzowego.Nasza firma działając na podstawie decyzji Ministra Finansów zajmuje się prowadzeniem salonów gier na automatach losowych oraz urządzaniem gier na automatach o niskich wygranych. W nowo otwieranych punktach gier na automatach wykorzystujemy automaty do gier, które produkujemy we własnym zakresie. Do produkcji automatów wykorzystujemy części wyprodukowane za granicą, jak również krajowe komponenty. Części wyprodukowane za granicą kupujemy od krajowych kontrahentów, którzy uprzednio przywieźli je na teren Polski, a także sprowadzamy je we własnym zakresie.Nasze pytanie brzmi: czy mamy obowiązek odprowadzać podatek akcyzowy od wytworzonych i oddanych do użytkowania automatów?W art. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym wymienione są czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zamknięty katalog czynności nie wymienia przekazania wyrobów akcyzowych do użytkowania. Naszym zdaniem w momencie wyprodukowania i oddania automatów do użytkowania nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, gdyż czynność ta nie jest wymieniona w art. 4 ustawy.

W związku z udzieloną przez Naczelnika Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim informacją nr 3630/PA/0709/124/04/SP z dnia 24.06.2004 r. w trybie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 929 ze zm. ) Spółce XXXX Dyrektor Izby Celnej w Łodzi zgodnie z art. 14b w/w ustawy Ordynacja podatkowa, po sprawdzeniu jej prawidłowości stwierdza, że informacja je ...

1. Czy na podstawie dokumentów celnych potwierdzających jedynie fakt przeniesienia posiadania urządzenia w sensie faktycznym można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony? 2. Jaki jest termin korekty podatku naliczonego z tytułu importu towaru, zwróconego następnie na podstawie korekty faktury VAT sprzedawcy?

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21.07.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Jak wynika z ww. p ...


Podatniczka będąca posiadaczem samoistnym działki (bez uregulowanego stanu prawnego w postaci prawa własności) przekazała powyższą działkę w samoistne posiadanie powiatowi celem rozbudowy skrzyżowania. Otrzymała za to jednorazowo w formie odszkodowania 4.500 zł z tytułu pozbawienia użytkowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 29 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu 2.03.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów ...

Jak należy rozumieć zapis § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.) w zakresie definicji posiadania przez nierezydenta na terytorium Rzeczypospolitej przedsiębiorstwa?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, jest zobowiązany do składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Szczegółowe przepisy w tym zakresie nakazują informować o umowach zawartych z nierezydentami, jeżeli nierezydent posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawiciels ...

Czy ma zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku, gdy przedsiębiorcy uzywaja w swojej działalności gospodarczej lokal użytkowy, którego cena wynikająca z przedwstępnej umowy sprzedaży została w całości już zapłacona, a z przyczyn od nich niezaleznych, nie sporządzono dotychczas aktu notarialnego, przenoszącego na podatników własność odrębnego lokalu, wraz z przynależnym do niego gruntem, a wyłącznie umowę użyczenia ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01-12-2005 r. stwierdza, że użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lokalu użytkowego, którego cena wynikająca z umowy ...

Czy odpłatne przeniesienie posiadania używanego kanału teletechnicznego korzysta ze zwolnienia od podatku?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania przeniesienia posiadania kanalizacji teletechn ...

dotyczy obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości od budowli linii energetycznych usytuowanych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a znajdujących się w zarządzie PGL "Lasy Państwowe"

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), postanawia udzielić ...

Generowanie strony w 36 ms