Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agent

Czy można korzystać w 2004 r. ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwota prowizji z tytułu uzyskiwanej sprzedaży w kiosku za 2003 r. wyniosła 6.579,09 zł? Podatnik jest agentem.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadające ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie umów zlecenia, gdzie zapłata otrzymywana jest w formie prowizji mam prawo do wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług określonego w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 04.05.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 05.05.2004r.): Z treści zapytania wynika, ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ubezieczeń. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Proszę o informację w zakresie zgodności stosowanego rozwiązania z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli w ciągu roku uwzględniam przychody przesłane przez fundusz ubezpieczeniowy w miesiącu otrzymania informacji, a w przychodach miesiąca grudnia uwzględniam przychody przesłane w grudniu i w styczniu dotyczące roku ubiegłego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 26.05.2004r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 14 u ...

Jak opodatkowane są podatkiem od towarów i usług prowizje otrzymywane od kontrahenta francuskiego z tytułu świadczonych usług agencyjnych: - podatnik otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji z tytułu świadczonych usług agencyjnych na rzecz partnera francuskiego, - usługi jakie świadczy to usługi agencyjno-przedstawicielskie, które obejmują działania marketingowe, zbieranie zamówień, nadzorowanie sprzedaży ze składu celnego, koordynacja dostaw do składu i bezpośrednio z Francji do klientów w Polsce, - wynagrodzenie za przedmiotowe usługi płacone jest przez kontrahenta francuskiego i wliczone w cenę produktów sprzedawanych przez niego polskim odbiorcom, czyli jest pośrednio obciążone podatkiem VAT płaconym przez odbiorcę, jako importera, w oparciu o dokument odprawy celnej SAD, - sprzedaż polskim odbiorcom towarów znajdujących się na dzień 30.04.2004r w składzie celnym, będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, gdyż jak wynika z pisma z dnia 21.05.2004r polski odbiorca przed odebraniem towaru uiszcza podatek VAT wynikający z dokumentu SAD, - powyższa sprzedaż do polskich klientów będzie odbywała się na mocy art. 170 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, - dotychczas w/w sprzedaż podatnik realizował na mocy przepisu § 62 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999 r. i otrzymywane wynagrodzenie miało stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Zdaniem podatnika przedmiotowa prowizja z tytułu świadczenia usług agencyjnych podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem zawartym w art. 170 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) w przypadku gdy towary zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych państw członkowskich na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostają w dalszym ciągu na terytorium ...

Podatnik zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, w jaki sposób dokumentować usługi polegające na kopiowaniu filmów video, w sytuacji gdy dzialalność prowadzona jest za pośrednictwem agentów.

Podatnik informuje iż uruchamia działalność gospodarczą polegającą między innymi na usługowym kopiowaniu amatorskich filmów video tj. przegrywaniu filmów z nośników magnetycznych / taśm video / dostarczonych przez klienta, na nośniki optyczne jakimi są płyty DVD i CD, możliwych do odtworzenia w odtwarzaczach DVD, oraz komputerach. Działalność tę zamierza prowadzić również za pośrednictwem agentów, ...

Czy można być obecnie podatnikiem zwolnionym od podatku, gdy z działalności rozpoczętej 1 grudnia 2003 r., uzyskano w grudniu prowizję netto 1.811,25 zł?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r. w sprawie skorzystania z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług, uprzejmie informuje: Z treści pisma oraz z analizy akt podatkowych wynika, ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi pośrednictwa związane z dostawą towarów przez dostawców z unii Europejskiej na rzecz podmiotów gospodarczych - podatników w Polsce (odbiorców towarów)? Wynagrodzenie otrzymuję w formie prowizji na konto bankowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 sierpnia 2004r. uzupełnione w dniu 25 sierpnia 2004r., stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy ...

Jaka stawka podatku VAT opodatkowane są usługi agencyjne związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług, miejscem świadczenia (tj. miejscem opodatkowania) jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę pos ...

Czy wypłacając wynagrodzenie prowizyjne na rzecz podmiotu zagranicznego, z tytułu wykonania usługi polegającej na znalezieniu poza granicami kraju lokomotyw, podatnik był i jest zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z otrzymaniem od Spółki zapytania z dnia 24.08.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.08.2004r. i uzupełnionego w dniu 16.09.2004r. ) - złożonego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przed ...

Czy agent będzie mógł wykonywać obowiązki ewidencyjne w imieniu zleceniodawcy, na kasie zleceniodawcy ? Czy od wystawionej przez agenta faktury można odliczyć podatek VAT ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 03.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizy ...

Generowanie strony w 2 ms