Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towarzystwo

Możliwość odliczenia od podatku kwot darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w zakresie możliwości odliczenia od podatku kwot darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego, ...

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 27 m ...

Czy kwota darowizny przekazana przez osobę fizyczną na rzecz Towarzystwa "P.", wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego, nie mającego statusu organizacji pożytku publicznego, działającego przy Szkole Podstawowej może być odliczona w zeznaniu rocznym za 2004r. ?

Stosownie do treści art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2004 r., uzupełnione w dniach 05 i 08.11.2004 r. w sprawie odliczania darowizn przekazywanych w formie środków pieniężnych na rzecz Towarzystwa “P.”, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organi ...

Czy rozszerzenie działalności może spowodować utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie: • art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że: • stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 01.03:2005, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi wyceny dla towarzystwa ubezpieczeniowego, będącego zleceniodawcą tych czynności?

Z treści wniosku wynika, że Spółka współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zawartego porozumienia, w oparciu o które ubezpieczyciel zleca spółce wykonanie czynności pomocniczych obejmujących sporządzenie na drukach towarzystwa ubezpieczeniowego protokołu oględzin, przyjęcie zgłoszenia szkody, identyfikację zakresu uszkodzeń i ich zakwalifikowanie lub wykonywanie na własnych druka ...

Czy świadczenie przez Towarzystwo - którego celem statutowym jest m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin będących w ciężkiej sytuacji materialnej oraz rodzin z problemami wychowawczymi - usług w zakresie organizacji kolonii dla dzieci, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta z dnia 27.04.2005 r. Nr PP/443-26/05/RJ/14944 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu płatności na rzecz dealerów-agentów będące wynagrodzeniem za świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (zgodnie z fakturą wystawioną Spółce przez agenta-dealera) w ramach realizacji wielostronnych umów zawartych z ubezpieczycielem, agentami-dealerami i Bankiem - umowa agencyjna lub umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy jest przychodem podatkowym kwota należna od ubezpieczyciela jako wynagrodzenie za świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach realizacji wielostronnych umów zawartych z ubezpieczycielem, agentami-dealerami oraz bankiem - umowa agencyjna lub o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę rocznej składki członkowskiej na rzecz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z poź. zm.) stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2006r. (data wpływu 12.07.2006r.), uzupełnionym w dniu 06.09.2006r. dotyczące możliwości zaliczenia do kos ...

Generowanie strony w 11 ms