Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura fikcyjna

- dotyczy dokumentownia wydatków mieszaniowych.

Pismem z dnia 25.03.2004 r. (data wpływu 29.03.2004 r.) zwróciła się Pani do tut. urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2003 r. Z informacji zawartej w piśmie wynika, iż w ubiegłym roku wymieniła Pani w swoim mieszkaniu okna i na ich zakup otrzymała fakturę VAT. Wątpliwości Pani budz ...

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży towarów podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji stwierdzenia nieprawidlowości przez organy ścigania.

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją w sklepie firmowym stwierdzono znaczny niedobór towarów oraz fakt wystawiania przez kierownika sklepu w imieniu Spółki wielu faktur VAT o tym samym numerze dla różnych odbiorców. Wątpliwe jest także to, czy towar wykazany na fakturach sprzedaży stanowił własność Spółki – czy też kierownika sklepu i któr ...

Czy w przypadku zakupu towarów handlowych od podmiotu, który okazał nie podmiotem fikcyjnym, na który wystawiona była faktura VAT, winna ona być wyksięgowana z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i z remanentu na koniec roku oraz czy koszty zakupu towarów powinny być pomniejszone o wartość naetto z faktury? A jeżeli nie, to czy nieodliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wn ...

Faktura VAT z dnia 28 lipca 1999 r. dokumentująca zakup samochodu, który według dowodu rejestracyjnego w dniu 2 sierpnia 1999 r. nie był własnością wystawcy faktury, nie odpowiada faktycznemu zdarzeniu gospodarczemu i nie stanowiła podstawy do pomniejszenia podatku należnego zgodnie z § 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.).

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 231/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę „D-P" Sp. z o. o. w S. K. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2000 r., Nr PP-2/732/196/00 w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 1999 r. Sąd ustalił, że skarżąca spółka wniosła o uchylenie decyzji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia ...

Czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty zeznania rocznego PIT-36, spowodowanej zmniejszeniem kwot kosztów zaewidencjonowanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny o ...

Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej wykładni art. 19 ust. 1 uptu i nie nadał jego brzmieniu niewłaściwego znaczenia. Przepis ten wiązał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z nabyciem towaru lub usługi od innego podatnika. System ten � jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie i w literaturze � miał na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i gwarantował że ta działalność jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że podlega temu podatkowi. Prawo do odliczenia nie obejmowało jednak podatku, który podlegał zapłacie wyłącznie dlatego, że został wykazany w fakturze, która dokumentowała czynność, która nie została w rzeczywistości zrealizowana. Faktura taka nie dokumentowała działalności gospodarczej gdyż za taką "działalność" nie sposób uznać procederu polegającego na produkowaniu "pustych faktur". Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 uptu, prawo do obniżenia podatku należnego dotyczy jedynie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli odbiorca faktury nie nabył towaru (usługi) � a tak się dzieje przy otrzymaniu faktury stwierdzającej sprzedaż, która w rzeczywistości nie nastąpiła � nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze. Faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu, jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy. Zakaz odliczenia podatku naliczonego w "pustej" fakturze można było zatem wyprowadzić wprost z przepisu ustawy � art. 19 ust. I uptu. Określenie w 54 ust. 4 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.1997 r. przypadku, w którym faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego miało znaczenie prewencyjne i miało czynić z góry nieopłacalnymi próby wyłudzenia w ten sposób zwrotu podatku VAT. Przepis ten w żaden sposób nie ograniczał zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 uptu, lecz był jej wyrazem.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi Józefa K na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 4.03.2004 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 1999 r. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy. Józef K � zwany dalej skarżącym ...

Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej wykładni art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie nadał jego brzmieniu niewłaściwego znaczenia. Przepis ten wiązał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z nabyciem towaru lub usługi od innego podatnika. System ten � jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie i w literaturze � miał na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i gwarantował, że ta działalność jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że podlega temu podatkowi. Prawo do odliczenia nie obejmowało jednak podatku, który podlegał zapłacie wyłącznie dlatego, że został wykazany w fakturze, która dokumentowała czynność, która nie została w rzeczywistości zrealizowana. Faktura taka nie dokumentowała działalności gospodarczej, gdyż za taką "działalność" nie sposób uznać procederu polegającego na produkowaniu "pustych faktur". Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 powołanej ustawy, prawo do obniżenia podatku należnego dotyczy jedynie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli odbiorca faktury nie nabył towaru (usługi) � a tak się dzieje przy otrzymaniu faktury stwierdzającej sprzedaż, która w rzeczywistości nie nastąpiła � nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze. Faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu, jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani u odbiorcy. Zakaz odliczenia podatku naliczonego w "pustej" fakturze można było zatem wyprowadzić wprost z przepisu ustawy � art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Określenie w 54 ust. 4 pkt 5 lit. a/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.1997 r. przypadku w którym faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane, nie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, miało znaczenie prewencyjne i miało czynić z góry nieopłacalnymi próby wyłudzenia w ten sposób zwrotu podatku VAT. Przepis ten w żaden sposób nie ograniczał zasady wyrażonej w wymienionym art. 19 ust. 1 lecz był jej wyrazem.

Wyrokiem z dnia 22.03.2005 r., I SA/Rz 95/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi Józeta K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 22.03.2004 r. w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 1998 r. (utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 5.11.2003 r.). W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że organ ws ...

Czy należy anulować sfałszowane faktury i skorygować podatek należny w przypadku kradzieży dokonanej przez pracownika, który wyrokiem sądu zobowiązany został do spłaty zagarniętego mienia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 31.08.2006 r., uzupełnionego na żądanie tut. Organu w dniu 2.11.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy w przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawią się faktury rzekomo wystawione przez Wnioskodawcę (sfałszowane), ma on obowiązek zapłacić należny podatek (zgodnie z art. 108 ustawy o ptu)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1. Nieodzownym elementem uzasadnienia podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 1 P.p.s.a. jest bowiem, poza przytoczeniem naruszonego przepisu i wskazaniem sposobu jego naruszenia, wyjaśnienie na czym polegała błędna wykładnia tego przepisu lub jego niewłaściwe zastosowanie i jak zdaniem autora skargi, kasacyjnej wskazany jako naruszony przepis powinien być rozumiany i stosowany. 2. Rozpatrywana sprawa dotyczyła bowiem, co podkreśla również sama autorka skargi kasacyjnej, określenia skarżącemu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2004 r. Podkreśla przy tym dobrą wiarę skarżącego jako podatnika. Jednakże należy mieć na uwadze, że pod sygn. akt I FSK 565/07 toczyła się równocześnie sprawa skarżącego za kwiecień 2004 r., w której organy podatkowe zakwestionowały 17 faktur wystawionych przez inną nieistniejącą firmę na łączną kwotę przeszło 1 min złotych za zakup paliwa. Przy czym skarżący wcześniej prowadził działalność gospodarczą drobna gastronomia, a jego roczny dochód, jak wynika z zeznań rocznych nie przekraczał kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast w spornych miesiącach obracał milionami i to w gotówce.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 515/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Dariusza R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2005 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2004 r. 2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji ustalił, iż organy podatkowe stwierdziły w wyniku przeprowadzonej k ...

Generowanie strony w 23 ms