Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiłki


Czy w zwiazku z obięciem pierwszego stanowiska służbowego przysługuje zasiłek na zagospodarowanie się w związku z przeniesieniem służbowym

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany udzielonej przez Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim informacji nr IPD/415-7/03/AB z dnia 28.04.2003r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 926 ...

Czy zasiłek dziecięcy otrzymywany z USA podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2004 roku Wasz znak: ONT/RP/219/04, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 10 lutego 2004 roku w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że: katalog zwolnień podatkowych zawiera art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

Czy zasiłek rodzinny jest dochodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30.04.2004 r. uzupełnione pismami z dnia 12.05.2004r. i 31.05.2004 r. dotyczące stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności - czy zasiłek rodzinny jes ...

W jakim przypadku zwalnia się płatników z obowiązku pobrania zaliczek na pdof od dochodów uzyskanych z tytułu zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 27.07.2004 r. znak FK-075-16/PP/2004 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Czy zwolnienie niektórych grup płatników o których mowa § 1 Rzporządzenia Ministra Finansów z dn ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania w 2004 r. zaległego zasiłku przedemerytalnego, należnego za 2003 r., a wypłaconego wraz z odsetkami w 2004 r.

Decyzją z dnia 16.08.2004 r. przyznano podatnikowi prawo do zasiłku przedemerytalnego od dnia 7 lipca 2001 roku. Z kolei decyzją z dnia 28.08.2004 r. zasiłek przedemerytalny został zawieszony od 01.09.2003 r. z powodu podjęcia pracy przez podatnika. W związku z przyznaniem prawa do zasiłku, organ zatrudnienia zobowiązany jest wypłacić należną kwotę świadczenia wraz z odsetkami. W związku z powyższ ...

Czy dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny i stały zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są przychodem dla potrzeb podatku dochodowego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy i ma przyznany stały zasiłek z MOPS, który to zasiłek jest jego jedynym źródłem utrzymania. Od maja 2004 roku ma przyznany dodatek mieszkaniowy.O kwotę otrzymywanego dodatku mieszkaniowego pomniejszono wypłatę zasiłku.W przepisach zawartych w art. 10 – 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

W roku 2003 ZUS potrącił mi zasiłek chorobowy, potracenia dokonano z mojej renty. Po wyroku Sądu Pracy z czerwca 2004r. Sąd nakazał ZUS-owi dokonania zwrotu nienależnie potrąconego zasiłku. ZUS skorygował PIT-11 za 2003r. nie przekazując świadczenia. Faktyczny zwrot świadczenia nastapił w 2004r. Czy uzyskany z tego tytułu przychód powinien być wykazany w zeznaniu rocznym za 2003r., czy za 2004r.?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu w dniu 07.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami (...) są otrzy ...

Czy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do postanowień art. 21 ...

Czy zasiłek na zagospodarowanie związany z przeniesieniem pracownika na stałe do Wrocławia będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie przekroczy dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są stosunek służbowy. stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podat ...

Generowanie strony w 5 ms