Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dane osobowe

Podatnik prowadzi działalność gosdpodarczą. Zwraca się z zapytaniem, czy na fakturach ma obowiązek podania imienia i nazwiska, czy może jedynie posługiwać się nazwą firmy, zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej?

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 19, poz. 185 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej ...

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy przestawienie imienia i nazwiska na fakturze wpływa na możliwość odliczenia podatku z tej faktury.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97 poz.971) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najm ...

Dotyczy urzędu właściwego do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 oraz danych osobowych jakie powinna taka deklaracja zawierać.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4, art.18b, art.93, art.93a, art.93b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005r /wpłynęło 29.06.2005r/ w sprawie udzielenia interpr ...

dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących podatnika, będącego osobą fizyczną.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana W.K., przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2006r. (data wpływu 16.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Pytanie podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w odniesieniu do oznaczania na fakturach nazwy sprzedawcy sprzedaż oraz zakupy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie umieszczania danych sprzedawcy na fakturach dokumentujących sprzedaż i zakupy zawarte w złożonym w dniu 26.04.2006 roku wniosku ...

Czy sporządzona przez płatnika informacja PIT - 8C jest korektą jeżeli zmianie uległy dane osobowe podatnika?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez xxxxx dnia 05.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia przez płatnika korekty informacji o przychodach z innych źród ...

Wnioskiem z dnia 03.03.2006 r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 06.03.2006 r )Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej określania sprzedawcy na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż .Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż:w 2005 r Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą pod nazwą xxxxx . Jest to działalność handlowa polegająca na sprzedaży specjalistycznych urządzeń mających zastosowanie w budownictwie . Na początku roku postanowił zmienić nazwę firmy dlatego w Urzędzie m.st.Warszawy dla Dzielnicy Ursynów zarejestrował nową nazwę dla prowadzonej działalności która brzmi : "xx2 " .Dokonanie tej zmiany zgłosił na dokumencie NIP-1 . W piśmie Podatnik pyta czy w przedstawionej w pismie sytuacji może na fakturach sprzedaży i na fakturach zakupu posługiwać się nową nazwą firmy w brzmieniu: "xx2 " nie podając swojego imienia i nazwiska bez negatywnych konsekwencji w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego . Jednocześnie Podatnik zawarł opinię , iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami posługiwanie się nową nazwą firmy bez podawania imienia i nazwiska jest prawidłowe i nie ogranicza prawa do odliczania podatku naliczonego .

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu podatku , wystawiania faktur , sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług , do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 90 poz. 798 ) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży , powinna zawierać ...

Czy w sytuacji, gdy do faktury wewnętrznej dołączono na stałe kopie faktur źródłowych zawierające dane kontrahenta zagranicznego można zrezygnować z wpisywania na samej fakturze tych danych, uznając jednocześnie, że faktura ta spełnia wymagania formalne, określone w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

W piśmie Podatnik pyta , czy faktura wystawiona na adres zamieszkania spełnia warunki podatkowe i stanowi podstawę do rozliczenia jej w działalności firmy? Zdaniem Pana taka faktura jest prawidłowa .

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005 r poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie udziela pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług na żądanie zawarte we wniosku z dnia 21.02.2007r r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 23.02.2007 ...


Generowanie strony w 65 ms