Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: teren

- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej kosztów usług wykonywanych przez podmioty zamieszkujące poza terenem strefy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 02.02.2004 r. znak: US.PD/423-1/AB/04, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działal ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi związane z zagospodarowaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni, zaklasyfikowanych do PKWiU 01.41.12-00.00 ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu – 02.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., dotyczące stawki opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z zagospodarowaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni, zaklasyfikowanych według symbolu PKWiU do grupowania 01.41.12-00.00 „Usługi związane z zagospoda ...

Dotyczy możliwości odliczenia wydatku poniesionego w 2004 roku przez osobę niepełnosprawną na zakup i ułożenie polbruku wokół budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności tej osoby: od dochodu /w ramach ulgi rehabilitacyjnej/ bądź od podatku /w ramach ulgi remontowej/.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach podatnika wynika, iż jest on osobą niepełnosprawną /co potwierdza dołączony do zapytania wypis z treści orzeczenia Obwodowej Komisji Lekarskiej do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia w ... z dnia 01.10.1968 r.o zaliczeniu podatnika do pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia/. W związku z tym, że podatnik porusza się przy pomocy tzw. balkonika, ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

Dot. stosowania stawki podatkowej VAT przy sprzedaży działek budowlanych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 29.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n/Not. informuje. W przedmiotowym piśmie podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatkowej VAT przy sprzedaży działek budowlanych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności ...

Czy zamiana nieruchomości gruntowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę, a Gminą Miejską podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?

Starostwo Powiatowe wnioskiem z dnia 17 marca 2005r. ( wpływ do tut. organu w dniu 18.03.2005r.) uzupełnionym pismami z dnia 19.04.2005r. i 19.05.2005r. zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika , iż pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę, a Gminą Miejską n ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem: - czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo przekazać produkowany przez siebie podnośnik hydrauliczny z magazynu wyrobów gotowych na rzecz własnej działalności gospodarczej, przyjmując go do ewidencji środków trwałych; - czy należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT i czy podatek należny wyliczyć od wartości kosztu wytworzenia, czy też od wartości rynkowej podnośnika.

Stan faktyczny: Podatnik jest producentem podnośników hydraulicznych, które przeznaczone są na sprzedaż, zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. W celu zwiększenia zakresu świadczonych przez siebie usług motoryzacyjnych, Podatnik dokonał zakupu urządzeń do demontażu, montażu, wulkanizacji i wyważania kół w samochodach różnych marek. Jednym z elementów wchodzących w skład linii montażowej jest ...

Czy dostawa terenów-gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod drogę publiczną w zamian za odszkodowanie, wynikająca z decyzji podziałowych jest objęta zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnie ...

Czy wystawienie faktury VAT (ze stawką 22%) potwierdzającej dostawę terenu, w przypadku gdy nie została określona jego cena, było zgodne z przepisami ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawi ...

Czy koszty związane z wywozem nadmiaru ziemi, gruzu oraz humusu składowego tymczasowo, a pochodzącego m. in. z wykopów związanych z usuwaniem awarii na sieci wod- kan. stanowią koszty uzyskania przychodu w dniu ich poniesienia?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawieart. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 27.07.2005 r., L. DZ. 2672/2005 uzupełnionego pismem z dnia 27.09.2005 r., L. DZ.3762/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do z ...

Generowanie strony w 12 ms