Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Czy ryczałty samochodowe wypłacone niepełnosprawnym pracownikom na podstawie § 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są opodatkowane podatkiem dochodowym ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu 24.03.2004 r.), uzupełnione w dniu 06.04.2004 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Czy kwotę składki na ubezpiecze emerytalne finansowane przez PFRON powinno się odliczać od dochodu pracownika i uwzględniać w PIT-11? Czy kwota dopłacana z PFRON jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 27 a?

Odpowiadając na pismo z dnia 7 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) po ...

Czy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zatrudniania 25 pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr. 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem tych kosztów których ustawa nie uznaje za koszty uzyskania przychodów, a które zostały wymienione w art. 23 ustawy. W art. 23 ust. 1 pkt ...

Czy dofinansowanie otrzymane w 2004 r. przez zakład pracy chronionej z PFRON jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy koszty tych wynagrodzeń są kosztami uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2004r.uzupełnione w dniu 28.05.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tut. organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „A.” z siedzibą w Sieradzu jako Zak ...

Czy składki płacone obligatoryjnie przez spółkę na PFRON mogą być odliczone w deklaracji PIT-4?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r., (uzupełnione pismem z dnia 25.11.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka zatrudnia 40 osób, wśród których nie ma osób niepełno ...

Czy kwoty wypłacane pracownikom niepełnosprawnym (zakład pracy chronionej) z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych mieszczą się w pojęciu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej i powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11.02.2005 r. (wpływ dnia 15.02.2005 r., uzupełniony dnia 10.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisem ...

Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów zatrudnionych pracowników.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 stycznia 2005 r.(wpływ - 20 styczeń 2005 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z ...

Czy zwolnione od podatku dochodowego są kwoty wypłacone osobom niepełnosprawnym ze środków ZFRON, stanowiące zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów mechanicznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskująca jest zakładem pracy chronionej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ZFRON. Wydatkowany jest on na podstawie zakładowego regulaminu, który pows ...

Czy pozostałe przychody operacyjne, stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z ZFRON , stanowią przychód do opodatkowania ?

Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01.09.2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Spółka jawna ZPChr , Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowis ...

Czy Spółka mająca status Zkładu Pracy Chronionej , może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony a nie zapłacony podatek od nieruchomości oraz zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników , które to podatki są przekazywane na ZFRON oraz PFRON

Postanowienie Na podstawie art.216 §1 oraz art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01.09.2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Spółka jawna ZPChr Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowisko Po ...

Generowanie strony w 6 ms