Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi niesklasyfikowane

Czy usługi zakwaterowania świadczone przez jednostki budżetowe na rzecz różnych podmiotów w tym szkół podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienio ...

Jaką stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych należy stosować z tytułu świadczenia usług polegających na wytwarzaniu przedmiotów z materiałów powierzonych przez zamawiającego ?. Czy przychody osiągane z działalności gospodarczej z tytułu wykonywaniu usług polegających na dokonywaniu pomiarów i badań odbiorczych instalacji w budynkach po remontach budowlanych, wykonywaniu okresowych pomiarów ochronnych istniejących instalacji w zakresie; stanu izolacji, skuteczności zerowania, uziemienia ochronnego i roboczego – mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2004 r.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż wykonuje Pani prace protetyczne z materiałów powierzonych na zlecenie pracowni protetycznej „T”. Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w roku 2003 jak i 2004 świadczenie tego rodzaju usług może podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez ...

Czy usługi sklasyfikowane pod PKWiU 74.84.16 podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarow i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na pisemny wniosek podatnika – otrzymany przez tutejszy organ 09 czerwca 2005 o interpretację zakresu i sposobu zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, ko ...

Zapytanie podatnika dotyczy stawki podatku VAT w przypadku współorganizacji wystaw z innymi jednostkami oraz przyznania tytułu sponsora (konktetnej wystawy) w zamian za otrzymane pieniądze lub inne świadczenie?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.11.2004 r. nr pisma MNK-DE/5/11/04 uzupełnione w dniu 16.11.2004 r. oraz w dniu 6.12.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia co ...


Czy w powyżej opisanym stanie faktycznym świadczone przez Spółkę na rzecz zagranicznego Kontrahenta, przedmiotowa kompleksowa usługa podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT w wysokości 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

miejsce świadczenia usług komercyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 43 ms