Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód niezaewidencjonowany

Czy nieodpłatne przekazanie pomieszczeń na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami dla Szkoły Wyższej stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zasady określania przychodów z tytułu przekazywania nieodpłatnie nieruchomości zostały unormowane w art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.). Z dyspozycji art. 13 ust.1 wynika, iż za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom or ...

Generowanie strony w 5 ms