Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wycena bilansowa

Czy do wyliczenia stawki amortyzacyjnej inwestycji można przyjąć wycenę dokonaną przez biegłego?

Z pisma Państwa wynika, że Spółka Jawna realizowała inwestycję budynek handlowo-usługowy przez kilka lat. Obecnie większa część tej inwestycji została przekazana do użytku. Pytanie dotyczy kwestii czy amortyzacja od różnicy między wartością księgową a wartością rynkową środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodów. Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a – 22n ustawy z dnia 26 lipca 19 ...

Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów. Biorąc pod uwagę wątpliwości Spółki przedstawione w stanie faktycznym, dotyczące wysokości kosztów podatkowyc ...

Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów?

Spółka pismem z dnia 29.04.2005 r. zwróciła się z pytaniem:Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów ... Zdaniem Spółki statystyczne różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy nie są uwzględniane dla celów podatkowych. Spółka posiada bankowy rachunek waluto ...

Czy koszty poniesione w pierwszym roku realizacji kontraktu w całości stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego, niezależnie od dokonywanej wyceny bilansowej dla kontraktu długoterminowego?

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja robót budowlano-montażowych. Sprzedaż realizowana jest najczęściej fakturami częściowymi, potwierdzanymi częściowymi protokółami robót lub zgodnie z harmonogramami ustalanymi w zawartych umowach o roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z art. 34a ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy firma dokonuje wyceny kontraktów długoterminowych prop ...

Czy zapis art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza, iż podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut będzie stanowiła: - wycena bilansowa (zarówno roczna, jak i z poszczególnych kwartałów), - wartość poprzedzająca wycenę bilansową (roczną i kwartalną), która zostanie „przywrócona” poprzez wystornowanie wyceny bilansowej (zarówno rocznej, jak i kwartalnej)

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 13 marca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać, że przed ...1. Czy w związku z wyborem, począwszy od 1 stycznia 2008 r., metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), Spółka będzie zobowiązana ustalać zrealizowane różnice kursowe dla zobowiązań kredytowych powstałych przed ostatnim dniem bilansowym w oparciu o: kurs sprzedaży waluty stosowany przez bank, z którego usług korzysta Spółka, oraz – jako referencyjny – kurs średni NBP obowiązujący na dzień ostatniej, dokonanej przez Spółkę wyceny bilansowej?2. Czy w przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) począwszy od 1 stycznia 2008 r., dla zobowiązań kredytowych powstałych przed 1 stycznia 2007 r. Spółka nie będzie zobowiązana z chwilą ich zapłaty (tj. realizacji różnic kursowych od tych pozycji) zaliczać do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych naliczonych za okres przed 1 stycznia 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Czy dokonana w wyżej opisany sposób wycena transakcji terminowych, zgodnie z art. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi różnicę kursową i powinna zostać uwzględniona w kalkulacji podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wynikające z wyceny po bieżącym kursie zmiany wartości zobowiązania warunkowego dotyczącego potencjalnego nabycia akcji spółki P(…) S.A., które zgodnie z przepisami o rachunkowości nie wpływają na wynik finansowy Spółki, w szczególności zaś nie są ewidencjonowane na kontach bilansowych należy uznać za różnice kursowe w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 13 ms