Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tereny zielone

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych ?

Odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003r. oraz pismo uzupełniające z dnia 15.12.2003r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.12.2003r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam,że: Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług ora ...

Jakie obowiązują w roku 2004 stawki podatku VAT na usługi związane z: remontami cząstkowymi dróg o nawierzchni asfaltowej (symbol 45.23.1), utrzymaniem zieleni na terenie miasta (01.41.1): zamiatanie alejek, zbieranie papierków z trawników i alejek, unieszkodliwianie odpadów powstałych z powyższych czynności, czyszczeniem kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych (90.00.0), bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego (45.23.1).

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawka podatku VAT wynosi 22 % między innymi z tym zastrzeżeniem, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %. Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy z dnia 08.01.1993 r. stwierdza, że zwalnia się ...

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane w/wym. usługi. Zgodnie z załączona do zapytania opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wykonywane przez Podatnika usługi zaklasyfikowane są do grupowania PKWiU 01.41.12-00.00 jako „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych”. Zdaniem zapytującego w/wym. usługi podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik wykonuje usługi polegające na urządzaniu i pielęgnacji terenów zielonych, w zakres których wchodzą nasadzania, wycinka i prześwietlanie drzew i krzewów oraz wykonywanie i koszenie trawników w pasach drogowych, parkach i zieleńcach. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr ...

Opodatkowanie usług porządkowania terenów wokół bloków i wspólnot mieszkaniowych, z podziałem na: powierzchnie zewnętrzne (tereny zielone), powierzchnie zewnętrzne (tereny utwardzone).

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.04.2004 r. (data wpływu 08.04.04 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 06.04.2004 r. zwróciła się Pani do tutejszego organu po ...

Stawka podatku VAT na zarządzanie powierzonymi nieruchomościami oraz w sprawie opodatkowania usługi pielęgnacji terenów zielonych.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr l37 z 1997r. poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola poda ...

Wyskość stawki podatku VAT zgodnie z nową ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. na usługi polegające na koszeniu traw z pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. Urzędu w dniu 4 maja 2004 r. wpłynął wniosek Jednostki ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi związane z zagospodarowaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni, zaklasyfikowanych do PKWiU 01.41.12-00.00 ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu – 02.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., dotyczące stawki opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z zagospodarowaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zieleni, zaklasyfikowanych według symbolu PKWiU do grupowania 01.41.12-00.00 „Usługi związane z zagospoda ...

Dot. stawki podatku od towarów i usług dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 7 maja 2004 r., Nr I-2/443-24/04-AJ pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia ...

stawka podatku dla usług polegających na: koszeniu traw (PKWiU 01.41.12) oraz konserwacji rzek, rowów, wałów przeciwpowodziowych, usunięciu zatoru i zabudowanie wyrw na rzece (PKWiU 45.24.14)

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 26.04.2004 r. (data wpływu 27.04.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z za ...

Jaką stawką podatku VATod 01.05.2004 r. opodatkowane są roboty budowlane o symbolu PKWiU 45.11.11-00, 45.23.12-00.00, 45.42.13-00.00, 45.42.12-00.00, a jaką usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (uzupełnione w dniu 14.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Wymienione w piśmie „roboty ogólnobudowlane” sklasyfikowane, wg załączonej przez Was opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 15.06.2004r. znak ...

Generowanie strony w 4 ms