Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oszczędności

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ze zm.) i w nawiązaniu do Pani pisma z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku oszczędności zgromadzonych w roku 2002 w kasie mieszkaniowej mimo dokonania zmian w umowie w zakresie wysokości wpłat wnoszonych do kasy mieszkaniowej oraz ich częstotliwości, Urząd Skarbwy ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 17.12.2002 r.w sprawie ulgi z tytułu ponoszonych wydatków na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej wyjaśnia, iż problem ten reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 li ...

- w sprawie możliwości korzystania przez podatnika w 2003 r. i 2004 r. z odliczeń w ramach „dużej ulgi budowlanej” z tytułu budowy budynku mieszkalnego rozpoczętej w 2003 r. a sfinansowanej w części wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej po zakończeniu wymaganego okresu oszczędzania w latach 2000-2003,

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26.01.2004 r. w sprawie możliwości korzystania przez podatnika w 2003 r. i 2004 r. z odliczeń w ramach „dużej ulgi budowlanej” z tytułu budowy budynku mieszkalnego rozpoczętej w 2003 r. a sfinansowanej w części wycofanymi oszczędnościami z kasy mieszkaniowej po zakończeniu wymaganego okresu oszczędzania w latach 2000-2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na po ...

Czy zakup od ZGM przedpokoju w 2003 r. udokumentowany aktem notarialnym w celu powiększenia lokalu mieszkalnego oraz wydatki związane z urządzeniem w nim toalety, spełniają warunki ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art.14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 17 grudnia 2003 roku ( wpływ do tut. Urzędu 22.12.2003 r.) informuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w czerwcu 2003 zakupiła Pani z własnych oszczędności część przedpokoju przyległeg ...

Wyjaśniam, że w 2001 r. zawarłam umowę z kasą mieszkaniową w sprawie systematycznego oszczędzania. Okres oszczędzania określony w umowie (umowa nie była aneksowana) obejmuje lata 2001-2010. Ulga z tytułu oszczędzania zawiera się w dużej uldze budowlanej, która obowiązuje do końca 2004 r. Czy będę mogła skorzystać z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej po 2004 r. do czasu wynikającego z zawartej umowy z kasą mieszkaniową?

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według za ...


Czy powinniśmy zwrócić odliczone od podatku kwoty w wysokości 30% zgromadzonych oszczędności na rachunku w kasie mieszkaniowej w przypadku: 1. dokonania przeniesienia zgromadzonego wkładu na rachunku na rzecz dziecka lub, 2. zakupu za zgromadzone w kasie mieszkaniowej oszczędności, dwóch mieszkań, a następnie przekazania tych mieszkań w formie darowizny dzieciom ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25.02.2004 roku, uzupełnione 25.02.2004 r., dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Pytanie Pana dotyczy ewentualnej konieczności zwrotu odliczonych od podatk ...

Czy istnieje możliwość przeniesienia praw związanych z oszczędzaniem w Kasie Mieszkaniowej na osobę bliską? Czy zgromadzone pieniądze mogą zostać przeznaczone na remont?

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2004 r., uzupełnione w dniu 08.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: W myśl art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu o ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przeznaczenie przez podatniczkę środków zgro-madzonych w kasie mieszkaniowej na udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS nie pozbawi jej prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?

Podatniczka oszczędzająca od 1999r. w kasie mieszkaniowej i korzystająca z odliczeń od podatku z tego tytułu, po okresie systematycznego oszczędzania w 2003r. zgromadzone środki z kasy mieszkaniowej przeznaczyła na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizo-wanego przez towarzystwo budownictwa społecznego (TBS). Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie zaś z treścią art. 27a ust.1 ...

Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm./ ma zastosowanie do dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym także w przypadku, gdy umowa o prowadzenie IKE została zawarta z osobą, która w dacie zawarcia umowy: - miała ukończone 60 lat lub - nabyła już uprawnienia emerytalne i ukończyła 55 rok życia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych prowadzi ...

Generowanie strony w 66 ms