Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo cywilne

Czy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2003 r.: - odszkodowania wypłacone na podstawie prawa geologicznego i górniczego wypłacone w 2003 r. właścicielom gruntów na podstawie umów lub ugód zawartych przed 2003 r., - renty wyrównawcze wypłacone na podst. art. 444 § 2 k.c.?

W nawiązaniu do własnego pisma z dnia 15.01.2004 r. (znak: PD-415/03/04) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. w związku z odszkodowaniami wynikającymi z art. 88 i 90 - 92 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz odszkodowaniami wynikającymi z art. 444 § 2 kodeksu cyw ...

Od 1 października 1967 roku otrzymuję odszkodowanie - rentę uzupełniającą od byłego pracodawcy zasądzoną przez Sąd Powiatowy z dnia 30 października 1970 roku. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził : że pracując w przedsiębiorstwie w nieodpowiednich i szkodliwych warunkach pracy, pracodawca przyczynił się do powstania choroby i ponosi odpowiedzialność z art. 416 kc. Ponadto sąd stwierdził cytuję " na skutek nabytych schorzeń powodowi zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość - art. 444 par. 2 kc - a za tym ma on prawo żądać od zobowiązanego odpowiedniej renty wyrównawczej ". Ponieważ ustalona wysokość renty zdewaluowała się, wystąpiłem ponownie do sądu. Na podstawie wyroku sądowego z 24 marca 1985 roku otrzymuję od byłego pracodawcy rentę uzupełniającą stanowiącą 50% każdorazowej miesięcznej renty ZUS-u I grupy. W lutym 2004 roku otrzymałem poraz pierwszy od byłego pracodawcy PIT-11 z wykazanym rocznym przychodem dotyczącym ww renty. W druku nie ma wykazanych żadnych innych kosztów, podatku itp. Czy powinienem doliczyć w zeznaniu rocznym za 2003 rok kwotę wykazaną w ww PIT-11 i odprowadzić od tej kwoty podatek?

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zmianami ), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego, dotyczącym wyjaśnienia, czy odszkodowanie - renta uzupełniająca wypłacana Panu w 2003 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby skarbowej wyjaśnia co następuje : Zgodnie z art. 2 ...

Czy opodatkowaniu podlega odszkodowanie za wypadek śmiertelny syna wypłacone w wyniku zawartej ugody pozasądowej (spór prowadzony w oparciu o przepisy Stanu Arizona) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z 26-04-2004 r. w sprawie opodatkowania kwoty wypłaconej na podstawie Umowy o zwolnieniu od zobowiązań i odszkodowaniu wyjaśnia: Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby treść stosunku cywilnoprawnego formułowana była jak najbardziej precyzyjnie, po wspólnym przemyśleniu przez strony z ...

Czy odszkodowanie wypłacone na żądanie osoby fizycznej na podstawie art.363 § 1 k.c. w związku z art.361 § 2 k.c. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy ta wysokość odszkodowania nie wynika z porozumienia zawartego między osobą zobowiązaną do naprawienia szkody i poszkodowanym?

Pismem z dnia 03.03.2006 r. (wpływ 07.03.2006 r.), uzupełnionym w dniu 22.03.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny : W dniu 18.02.2005 r. samochód marki PEUGEOT 307 nr rej. ... stanowiący Pana własność został uszkodzony. Do uszkodze ...

Czy zapłacenie przedawnionych odsetek od nieterminowych zapłat zobowiązań handlowych stanowić będzie dla podatnika kosz uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż opisana czynność, dokonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, dzięki której obie strony umowy osiągają określone korzyści majątkowe, a zatem czynność ta stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Organ podatkowy nie potwierdza stanowiska wnioskodawcy iż w opisanej sytuacji doszło do sprzedaży przedsiębiorstwa korzystającego z wyłączenia w zakresie podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do Spółki Gospodarka Komunalna będzie wyłączone z zakresu działania ustawy o podatku od towarów o usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 21 ms