Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieterminowość

Czy od kwoty odsetek wypłaconych byłym pracownikom na mocy zawartej ugody sądowej należało naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka wypłaciła byłym pracownikom zaległą premię, od której naliczono potrącono i odprowadzono zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast od odsetek nie naliczono i nie potrącono zaliczki opierając się na art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych informuje, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego podziela Państwa stanowisko w niniejszej ...

Jak należy opodatkować dochód uzyskany z powodu rozwiązania przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ? / a w szczególności: zwrot wpłaconej kwoty, wypłatę tytułem utraty spodziewanych korzyści zgodnie z porozumieniem, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy /

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na wniosek Pani z dnia 5 kwietnia 2004 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych w dniu 4 lutego 2004 r. z tyt. rozwiązania przedwstępnej umow ...

Pytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji na temat: w którym momencie finansujący ( tj. Spółka) zobowiązany zostanie do wykazania przychodu związanego z wypowiedzeniem umowy leasingu wraz z żądaniem natychmiastowego spłacenia wszystkich niezapłaconych rat leasingowych. Wątpliwość dotyczy tego, czy Spółka powinna zadeklarować przychód w momencie rzeczywistej zapłaty przez korzystającego (metoda kasowa), czy też w momencie wypowiedzenia umowy - jako przychód należny a niezrealizowany (metoda memoriałowa).

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 18 maja 2004r. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka. prowadzi działalność gospodarczą w zakresi ...

Czy za nieterminową wypłatę renty rodzinnej, zasądzone wyrokiem sądowym odsetki i od-szkodowanie wolne będą od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Podatniczka oczekuje na wyrok sądowy w zakresie należnych odsetek za przetrzymywanie renty rodzinnej przez organ rentowy oraz na odszkodowanie za poniesione z tego tytułu straty. Ocena prawna stanu faktycznego: W brzmieniu obowiązującym w 2004r. stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3) i pkt 3b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. ...

Czy przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług, trzeba uwzględniać naliczone kontrahentom odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2005 r., który wpłynął w dniu 10.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej konieczności uwzględniania otrzy ...

Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

W dniu 12.08.2005r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od należności przeterminowanych. Według zapisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U ...

Czy kary umowne poniesione przez sprzedającego, wynikające tylko z samego opóźnienia dostawy towarów, są kosztem uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spraw ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy?

P O S T A N O W I E N I E Działając zgodnie z art.216 oraz art.14a §1 i 4 ustawy z dn. 29.08.97r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.nr 8 z 2005r. poz.60 z późn. zm./ ,po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dn. 12.01.2006r./ data wpływu 16.01.2006r./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo , udzielając pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnik ...

Dotyczy wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dodatkowanych opłat rocznych obciążających użytkownika wieczystego w związku z niedotrzymaniem terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych ustalonych umowami o użytkowanie wieczyste.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 07.12.2005r. Podatnik oddaje na podstawie umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste grunty celem ich zagospodarowania. Powyższe umowy określają ściśle sposób jak i termin ich zabudowy. W przypadku nie dotrzymania terminu zagospodarowania mogą zostać ustalone w drodze administracyjnej, dodatkowe opłaty roczne obc ...

Pytanie podatnika dotyczy zakwalifikowania przychodów powstałych w Spółce z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności dotyczących działalności w SSE jako przychód działalności strefowej.

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej "SSE"), rozumianą jako działalność produkcyjna, handlowa, usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych, na podstawie uzyskanego Zezwolenia Nr ... z l października 2004 r. (dalej "Zezwolenie"). Szczegółow ...

Generowanie strony w 37 ms